UBobani uza kulazi namhlanje ikamva lakhe

Mongameli Bobani

Siza kuwiswa ngoLwesihlanu wale veki isigwebo seJaji ebesijongwe ngamehlo abomvu kwiNkundla ePhakamileyo yaseBhayi kule veki.

Bekubethwana ngeentonga zomlomo kule nkundla ngethuba iinkcakuba zomthetho zixoxisana neJaji kunomji wokukhatywa ezimpundu kukaMongameli Bobani obekade engusodolophu kuMasipala waseNelson Mandela.

UBobani ususwe kwesi sihlalo emva kokuba ejikelwe ngamaqabane akhe embumba yamanyama yemibutho elwela iimfuno zabahlali abantsundu kwibhunga lalo mbutho iBlack Caucus nequka iAfrican National Congress (ANC), EFF, AIC nePatriotic Alliance.

Ixhasa isiphakamiso wombutho weDemocratic Alliance (DA), iCongress of the People neAfrican Christian Democratic Party (ACDP).

Phambi kokuqulunqwa kwale voti ngala mini, uSomlomo weli bhunga uBuyelwa Mafaya uye wabhengeza esithi uNobuntu Mpongwana obebekwe ngulo kaBobani njengomanejala wesixeko ucele ukwehla kwesi sikhundla ekhalazela ukungamkeleki kumanye amalungu nemibutho esebhungeni. Imibutho ephikisayo neyeBlack Caucus ibikuthetha ekuhleni eyokungamfuni uMpongwana, isithi uqeshwe ngondlelamnyama.

Lo kaBobani umelwe lelinye lamagqwetha angoomagrazula eBhayi uTerry Price, eza kusebenzisa uMarinda Veldsman oligqwetha elitshe zintambo zisuka ngethuba amagqwetha amele uMasipala namanye amalungu nemibutho emangalelwayo uBen Fjord noGraham Richards abanye ooxholovane kulo msebenzi, besenzela ukuba lubhekeliswe usuku lwesigwebo ukulungiselela ukuba bonke ababandanyekayo ekugxotheni uBobani kwisikhundla sikasodolophu balungise ukuhlala.

UMarinda Veldsman ujijisene kwakuko naba bameli esithi unotshe lo ngumba ongxamisekileyo ofuna isigwebo ezingenileyo.

Ochophele ukuthethwa kweli tyala nejaji ebambeleyo uAdv Ntsepe uvumelene neli gqwethakazi esithi makukhatyelwe ezimpondweni, kungaphoziswa maseko, ekhaba isicelo sala magqwetha, watsho ebonisa ukuba kubuywe ngoLwesihlanu wale veki sikuyo.

UBobani noMpongwana balwela ukubuyiselwa ezihlalweni zabo.