Ubom kwabapakanyela intwazana beyidlwengula

USinethemba Mangesi (28) kwakunye noMalixole Matiyase (27), kulindeleke ukuba baqalise isigwebo sabo sobomi entolongweni emva kokuba bethe bafunyanwa yiNkundla ePhakamileyo yaseMakhanda benetyala lokudlwengula intwazana (22).

Le ntwazana yayineminyaka elishumi elinesibhozo ngethuba ixhwilwa sesi sibini saseMnyameni kufutshane nasePort Alfred ngo2018. Ingxelo ephuma kwiNPA ithi ixhoba lalihamba nomfana elalincuma naye kusebusuku beseBathurst ngethuba edibana naba barhanelwa bebathathu. Bamoxutha kulo mfana bevule imela, bamsa ngasesiporweni sikaloliwe nalapho bafika batshintshisana ngaye bobathathu bemdlwengula.

Owesithathu yena umrhanelwa, nelingadizwanga igama lakhe nanjengoko wayesengaphantsi ngokweminyaka ngethuba kusenzeka oku, eneshumi elinesixhenxe leminyaka, esakhe isigwebo esiwiswe yinkundla ibe yiminyaka elishumi.

Ngokwengxelo yesithethi seNPA kula mmandla, uAnelisa Ngcakani, lo wesithathu umrhanelwa kukholelwa ukuba wanyanzelwa ngaba badala babini kuye kwesi senzo.

INPA isamkele esi sigwebo, ikwaqhwabele izandla umsebenzi othe wenziwa ngabecuphi, abatshutshisi kwakunye noAdv Hanile Obermeyer.