Ubomi bentombi eyayixhomekeke kuMprofeti woBuxoki

UNocawe wayesemncinci ngokweminyaka eseze ngobuso ezweni ngethuba eba lixhoba lokuxhatshazwa nguMfundisi wakhe onguMprofeti woBuxoki. Kwaye ukufika kwakhe kule nkonzo eye ngokwesimemo wayesalangazelela uThixo ngamandla empilweni yakhe.

Ewe ubomi batshintsha kuba enoThixo empilweni yakhe, wakhona umohluko ebona imimangaliso. Kodwa ekuhambeni kwexesha zajika izinto zakrakra waguquka uMfundisi, waqalisa ukubona apho kungabonwa khona eprofeta.

UNocawe uthi kulapho ubom bakhe baba ngamahlandenyuka kuba kwakufuneka kumanyelwe ilizwi loMprofeti, xa ethethile kufuneke kulandelwe ilizwi elo.

UNocawe waphela emamela kwalizwi elithethwe ngumfundisi wakhe, ephela esenza izigqibo angakhange azenzele ngokwakhe aziva ngoMprofeti ezifana nomtshato.

Le yincwadi yesiXhosa ethi uNocawe noMprofeti woBuxoki ebhalwe yintatheli, usomashishini nombhali uNwabisa Msikinya-Gxashe.

Le ncwadi iza kube iphehlelelwa ngoMgqibelo esiya kuwo umhla we17 eMonti.

UMsikinya-Gxashe uthi uyakuvuyela ukuba nencwadi enje kwaye injongo yayo iya kuthi ifundise kwaye ixhobise nabaninzi ekusemnyama kubo. Uthi eli libali elimnandi kakhulu ingakumbi isiphelo salo, kungoko ubani kufanele ukuba ayithenge akayi kuzisola njengoko kukuninzi okungaphakathi kuyo.

Gqaba-gqaba okunye okufumaneka ngaphakathi kule ncwadi, kukuba uNocawe waphela eba lixhoba lokuxhatshazwa ngokwezezimali nangokuninzi ngulo Mprofeti. Waxhomemeka kuMprofeti ubomi bakhe bonke, wabe yena uMprofeti enezinye iinjongo ezimdaka ngoNocawe.

Emva kwethuba elide wakwazi ukuvula amehlo kodwa sele kukuninzi okonakeleyo kubom bakhe waphuma kuMprofeti, kulapho waqalela ubomi bakhe ngokutsha ebuyela emtshatweni wakhe awayesele engawuhoyanga, wabuyela esikolweni kwaye wabuyela nakusapho lwakhe.

Le ncwadi iyafumaneka ePaperback Shck edolophini eMonti naseVincent kwindawo ethengisa iincwadi . NgoMgqibelo eBerea eMonti kulapho iza kube iphehlelelwa khona.