Ubomi bentyantyambo buyajika-jika

Ngentseni kutyalw’ intyantyambo, Inkcenkceshelwe ikhuliswa ngononophelo, Ithenwe ilungisel’ungomso, Ikhule iqhakaz’ibe bhangubhangu, Iqhelezele izibalule ngobumbenje-mbenje, Wonke uban’ayibuke eman’ukurhogela elo vumba limyoli, Inconywa ngelixa nayo iziqhayisa ngevumba elincamis’umxhelo, Imibalabala yayo itsala abadlula ngendlela, Nodlula ngendlela ujijek’intamo, Ngelixa iinyosi zimana ukuthi ngcuu, Umnikazi uyazingca ngayo.

EMIN’EMAQANDA, Intyatyambo iyaqhelezela imini yonke, Iziqhayisa ngobuntyatyambo bayo, Icel’injezu kwabadlula ngendlela, Ubuhle bayo bunik’ithemba, Ivumba layo elithi ndirhogele, Ubuhle bayo butsala nezinambuzane, Zifunxa lo ncindi nazo zizifikisela.

EMVA KWEMINI, Intyatyambo ithokombile, Ikhedamile inxaniwe, Igobile kodwa ayophuki, Umnikazi umana ukuyijonga ayisizele, Usizi lwakhe alutshintshi nto, Kodwa ithemba lelokuba ngomso iyakuvuka, Kodwa sephelelwe ngumonde kuyo, Iqubudile ijonge ezantsi, Umtsalane kuyo uphelile.

UKUTSHONA KWELANGA, Ibunile intyantyambo ayisenamnikazi, Ivumba layo ebeliyolisa seyilele qaqa, Wonke ubani uyayityeshela, Ayisenambala seyimthuzula, Kusele isikhondo naso esingenambala, Ingcambu ngathi zingcaba zikathikoloshe, Ivumba ngelika Sathana oqatywe umzondo, Inezothe wonk’umntu uyayityeshela, Buphelile ubuhle seyibalisa ngobomi, Uba ibikwazi uthetha ngeyikhwaza abadlula ngendlela, Usizi, iintlungu, neentloni zifumene isiza, Ukuzigabisa nobugagu bayo abusekho, Isono sentyantyamho siyintoni? Kukuzigabisa nokuzigwagwisa ngexesha layo, Igugu neqhayiya ngayo litshabhile, Buphelile ubuncwane bobuntyantyambo, Kusele isikhondo esicula ungemini zoyolo nolonwabo, Intyatyambo ikhulile yaziqhakazisa yabuya yatshabha.