Ubomi ejele kwindoda yaseGcuwa eyangcwaba umfazi endlini

UYibanathi MacGyver Ndema (45) ugwetywe ubomi ejele emva kokufunyanwa enetyala lokubulala angcwabe unkosikazi wakhe. UMFANEKISO: LUXOLO TYALI/NPA

UYibanathi MacGyver Ndema (45) owabulala umfazi wakhe ngokungenalusini akugqiba wamngcwaba ngaphantsi kwebhafu kwigumbi lokuhlambela kumzi wabo oseZingqayi eGcuwa, ugwetywe ubomi yiNkundla ePhakamileyo yoMzantsi Africa nebichotshelwe eMthatha ngoLwesithathu kule veki.

UNdema wabulala unkosikazi wakhe uNoluvo Nonkwelo (36) ngomhla wokuqala kuJulayi ka2019. Emva kweentsuku ezimbini waya emapoliseni eyokuchaza unkosikazi wakhe njengolahlekileyo ongakhange abuye emsebenzini lo gama esazi ukuba umbulele ngokwakhe wamngcwaba endlini unkosikazi wakhe.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seNPA eMpuma Koloni uLuxolo Tyali ithi, kulo mtshato bekukho ingxaki yoxhaphazo kuba le ndoda ibimhlukumeza unkosikazi wayo. UTyali uthi imbali ithi, ebembetha ngenduku, akhe amtshise nangamazi ashushu ngamanye amaxesha emtsala nangenwele.

Ngethuba ixhoba lisaphila, kwinyanga kaJwanywari ngo2019, lavula ityala lokubethwa emapoliseni emva koko le ndoda yanikwa isithintelo iprothekshini oda ngamanye ekubeni ingaphinde imchike unkosikazi wayo. Kodwa kunjalo esi sithintelo saye saphinda sayokucinywa yinkosikazi.

UTyali uqhuba uthi, emva kophando olwenziweyo malunga nokunyamalala konkosikazi wakhe waye wabanjwa uNdema ngoAgasti ka2021.

Ukubanjwa kwakhe kwaye kwafunyanwa umzimba wale nkosikazi ngaphantsi kwebhafu ekuvaselwa kuyo kwigumbi lokuhlamba.

UYibanathi Mcgyver Ndema (45) ugwetywe ubomi ejele emva kokufunyanwa enetyala lokubulala angcwabe unkosikazi wakhe, apha ebetyikityiswa ngamapolisa: UMFANEKISO: LUXOLO TYALI/NPA

Abantwana bachaza koomakhulu babo ukuba soloko oko kwanyamalala umama ibhafu ayisathanga nca esihlalweni sayo. Oko kwenza ekubeni kuyokwenziwa ugqogqo kwindlu le nekwafunyanwa lo mzimba.

Ngethuba namhlanje kuwiswa isigwebo kokaNdema uJudge Buyiswa Majiki uyalele ukuba abantwana besi sibini mabaqhubekeke noluleko njengoko bashiyeke bengxwelerhekile kukubulawa kukamama wabo ebulawa ngutata wabo ebabemthanda kwaye bemthemba. UMajiki ukwaveze nokuba le ndoda ibiqhubekeka ifownela abantwana ngethuba ingaphakathi eziseleni.

UNdema waqala ngokungayifuni ibheyile ukuqala kwakhe ukuvela ezinkundleni. Emva kwethuba waphinda wayifuna.

Ngethuba kuqhuba ityala eGcuwa le ndoda yaphika ukuba inetyala. Kanti yaphika nezinto awayezivumile ngaphambili emapoliseni ezokuba wamkrwitsha unkosikazi wakhe kuba wayemjolela. Ityala laye lasuswa eGcuwa layokuqhubela eMthatha.

IGqwetha loMbuso eliPhezulu (Senior State Advocate) uSibusiso Nolutshungu uye wacela kwinkundla ekubeni anikwe isigwebo sobomi yenjenjalo nenkundla.

Umlawuli kwiiNkundla zoTshutshiso eMpuma Koloni uBarry Madolo uwuncomile umsebenzi othe wenziwa ngabatshutshisi kwanabecuphi beli tyala.

Ukwabulele nentsebenziswano kunye nendima ethe yadlalwa ngutata kaNoluvo kuze kube kuvela umkhondo noye wakwazi nokuma elingqina enkundleni ngethuba kuqhuba ityala.