Ubomi ejele kwinkosikazi engumatshonisa!

INKOSIKAZI yaseBhayi uNozizwe Stefaans (46) uza kuchitha ubomi bakhe ejele emva kokufunyanwa yinkundla yengingqi yaseBhayi enetyala lokubulala uThembelani Blom (32) owayeboleke imali kuye.


Ingxelo ephuma kwiGunyabantu lezoTshutshiso kwingingqi yaseBhayi ithi kwinyanga kaNovemba kunyaka ophelileyo, le nkosikazi kwakunye nesithandwa sayo esisakhangelwa ngamapolisa bangena kwindlu kaBlom bafika bafuna amakhulu amahlanu eerandi ngenkani kuBlom kwakunye nenye imali yebhotile ezimbini zewayini uBlom owayebatyala zona.

Ingxelo ithi uBlom wathembisa ngokubhatala kuMvulo ozayo.

UStefaans neqabane lakhe zange bamamele bakhupha imela bahlaba uBlom bemphindaphinda esifubeni. 
UBlom woyisakala kumanxeba wabhubha kwangoko.

Emva kokuba behlabe uBlom bangena kumalungu osapho lukaBlom ayengaphakathi endlini bewahlaba.

Esi sithathu sahlatywayo nguWallie Blom, Phumeza August kwakunye noSinazo Ndzinge.

UMtshutshisi uBenedict Wilson uchaze le nkosikazi njengengenavelwano njengoko ibingabonakalisi kuzisola ngethuba kuqhuba ityala.

Ngaphezulu kwesi sigwebo anikwe sona uStefaans sobomi, unikwe iminyaka elishumi elinesihlanu ngokuqhekeza, emihlanu yokuxhwila kwakunye neyokuzama ukubulala.

UPhilisile Kakangu obambele njengeChief Prosecutor kwaNPA uqhwabele izandla umsebenzi owenziwe ngoogxa bakhe kweli tyala.