Ubuchwepheshe bomgangatho wehlabathi eYekani

Ivulwe ngokusesikweni inkampani iYekani Manufacturing kumsitho obu zinyaswe yingqonyela yeYekani uGqirha Siphiwe Cele, iNkulumbuso yephondo iMpuma Koloni uPhumulo Masualle kunye noMphathiswa Rob DavisUmfanekiso: BHEKI RADEBE

NGUMZIMVELISO oxabisa ibhiliyoni yeerandi nonomthamo wokwenza phantse zonke izixhobo zobuchwepheshe ukusuka koonomyayi ukuya kwizixhobo zeemoto, ezemikhosi yokhuselo kwanezo zeenqwelomoya.

Leyo yiYekani Manufacturing, inkampani ephethwe ngabantu abamnyama eqale ngo1998, nebivulwa ngokusesikweni, ngokuxandileyo, kwisiza sezoshishino saseMonti (IDZ) kule veki.

Ngethuba kusakhiwa isakhiwo esikwiimitha eziphindene kane ezingamashumi amabini anesibhozo (28 square metre ), kuye kwadaleka imisebenzi ekwiwaka elinamakhulu asixhenxe (1 700), kanti sithetha nje kusebenza abantu abakumakhulu amane anamashumi amahlanu (450), kwaye amashumi alithoba ekhulwini kubo (90%) ngabantu abatsha abangamanina.

Kukho ithemba lokuba eli nani lingaqabela kwiwaka, ukuba nje izicwangciso zingahamba ngendlela ekucetywe ngayo.

Ingqonyela yeYekani uGqirha Siphiwe Cele uthe: “Lo mzimveliso uza kwenza utshintsho kwezobuchwepheshe hayi nje eAfrika, koko kwihlabathi liphela. Siqale ngo1998 kwaye sele sinabise iimpiko zethu kwiAfrika, nto leyo sizingca ngayo, sithi siliqhayiya leAfrika.”

UCele ubalule ukuba bangena kwisivumelwano nesebe lezemfundo eMpuma Koloni kwiminyaka emibini edlulileyo, apho bathi banikwa uxanduva lokufaka iiTablet kwizikolo zeli phondo ezise zilokishini.

“NjengeYekani siyavuya ukudlala indima kwinkquleqhu yesebe lezemfundo eRhawutini, ejolise ekungeniseni ubuchwepheshe kwizikolo zasezilokishini,” utshilo uCele.

UMphathiswa wezoRhwebo noShishino uRob Davies, nothi isebe lakhe lixhase lo mzimveliso ngamakhulu amathathu anamashumi amahlanu ezigidi zeerandi (R350 million), uthe baza kuqhuba beyixhasa iYekani.

“Olu tyalomali luza kudlala indima enkulu kulo mba uxhalabise isizwe, lo ke wokunqongophala kwezixhobo kwanezakhono zokusebenzisa ubuchwepheshe. UMongameli Cyril Ramaphosa ubhengeze ukuba ufuna utyalomali oluxabisa ikhulu leedola zaseMelika kule minyaka mihlanu izayo,” kutsho uDavies.

INkulumbuso yaseMpuma Koloni uPhumulo Masualle uthe: “Yinto engaqhelekanga le, futhi eyona nto indivuyisayo kukuba yenzeka kwiphondo lethu. Esinokwenza kukuba silixhase eli nyathelo, kuba asinaso isizathu sokuphumela ngaphandle siyokuthenga izixhobo zobuchwepheshe kwezinye iindawo, kodwa zenziwa apha eMonti.”

USiphuxolo Ntolweni, obesenza iDiploma kubuNjineli boMbane eBuffalo City College, uthi uyakonwabela ukusebenza eYekani oko eqalile kwekaTshazimpuzi nyakenye. Uthi eYekani ufumene ulwazi oluphangaleleyo ngobunjineli bombane.

“Umsebenzi wam kukujonga izixhobo ezithile zobuchwepheshe ndiqiniseke ukuba yonke into ihamba kakuhle ngazo, kuquka nomgangatho.”

IYekani ifumana inkxaso kwinkampani ngezakhono kwiPanasonic kwanakwiqela leengcungela zobuchwepheshe zaseChina.