UBUCO uncede isikolo esahlaselwa sisichotho

Isakhiwo seDangwane Primary School, singenalo uphahla eMount Frere Umfanekiso: Uthunyelwe

Ishishini elithengisa impahla yokwakha uBuco kwidolophu yaseMount Frere libinze ngezixhobo zokwakha uphahla kwisikolo samabanga aphantsi iDangwane P.S.

Uncedo lweli shishini kwesi sikolo lulandela emva kwesicelo esenziwe yinqununu yesi sikolo icela amalizo koosomashishini emva kokungancedakali kwayo ngokukhawuleza kwisebe lezeMfundo ephondweni.

Esi sikolo simkelwe luphahla kumagumbi amathathu xa bekuqala lo nyaka ngenxa yomoya omandla owawukho ngobusuku nekwasa sele singenalo uphahla. Ukusiphuka kwesi sikolo kwashiya abantwana bengcuchalaza bengenandawo yokufundela. UManejala wale venkile uNjeje Khahliso uthi oku bakwenze ngentliziyo yabo bengafuni mbuyekezo. Uthi unobangela wokuba baxhase esi sikolo luhlobo abenza ngalo umbulelo kuluntu ekuhlaleni.

“Le yimbuyekezo kuthi eluntwini kuba aba bantu bayasixhasa ngokuthenga impahla yethu, nathi sifuna ukubanceda. Zange sisokolise kwaye sithandabuze mhla sifumana imbalelwano esuka kwesi sikolo. Oku sakuthakazelela kakhulu. Asiqali ngesi sikolo ukubinza ngeempahla zethu eluntwini, yinto le esiyenza rhoqo xa kukho loo mntu okanye indawo esiyibone idinga uncedo,” utshilo uKhaliso.

Ezi mpahla zikaBuco ziya esikolweni ziipali, izikhonkwane kwakunye namazinki. Ezi mpahla uthi zifikile kuR21 000 xa eqikelela nangona nje bebengekaziniki xesha lokubalisisa.

Inqununu yesikolo uVumile Mbasana uthi ubamba ngazo zozibini izandla kweli shishini kuba ibe lilo kuphela elithe lasabela kwisicelo ebebesifakile koosomashishini bala mmandla.

UMbasana uthi wasifaka nesicelo kwiSebe lezeMpilo kwingingqi yabo, lathi isebe isicelo siza kuthunyelwa ephondweni. Uthi wasithumela nasephondweni kwiSebe lezeMfundo kodwa kunanamhlanje akukabikho ncedo luvelayo kulo.

UMbasana ubalisele I’solezwe esithi abantwana ngeentsuku ezinethayo nezibandayo babacelela ecaweni nakwimizi ekufutshane nanjengoko amagumbi engenawo amaphahla.

Uthi ngoku abantwana baza kubuyela kumagumbi abo bohlukane nokungcuchalaza kuba oku kuphazamisana nabantwana kuquka nezifundo.

abongile.ginya@inl.co.za