UbuKumkani bamaXhosa buvuselela ulwimi kubafundi baseKapa

UbuKumkani bamaXhosa eNqadu buguqula ubomi babafundi besikolo saseKapa iSt Georges Grammar School ngokubafundisa ngolwimi lesiXhosa namasiko. Obu budlelane busungulwe ngeenjongo zokunika abantwana abafundiswa isiNgesi ithuba lokuba bafunde ulwimi lesiXhosa kuquka namasiko.

Utishala ohamba naba bafundi uNokuzola Mathole uthi uzenze idini lokwenza oku emva kokubona intlungu yokubulawa kwezi ntsana ngokufundiswa ngesiLungu yonke into.

“Ndifike phaya ndafumanisa ukuba aba bantwana bafundiswa yonke into ngesiNgesi, isiXhosa besifundiswa ngutishala waseZimbabwe, phambi kwalowo babefundiswa isiXhosa ngutishala oliNgesi,”ucacise watsho uMathole. Uthi emva kokuthethana noNkosi Xhanti Sigcawu kwavunyelwana ukuba abantwana bathunyelwe kweli leMpuma Koloni ukuze beze kuncanca nzulu ngolwimi namasiko.

“Aba bantwana bebengakwazi kufunda into ebhalwe ngesi Xhosa bengakuva ngokupheleleyo xa uthetha nabo ngesiXhosa, ibilusizi kakhulu le nto kodwa noko iguqukile ngoku ngenxa yeenzame zam,”uthethe watsho Mathole.

Lo tishalakazi uthi uncedwe ngokumandla yintsebenziswano yabazali babantwana abaye bakuthakazelela ukufundiswa kwabantwana babo ulwimi lesiXhosa. “Bebesikhaphile ukuya kukhwela kwethu ebhasini abanye bafowuna ngoku besithi bazakufika apha komkhulu besuka eKapa ukuza kuzibonela okuqhubekayo,”utsho. Aba bantwana bagcinwe kwizakhiwo zekomkhulu lamaXhosa eNqadu ukusukela ekuqaleni kwale veki.”

Sinikwe abantu apha abazakubafundisa izinto ezahlukileyo, kukho ojongene namantombazana kwizinto ezidibanisele namantombazana, kukho okwajongene nabafana ngokunjalo,”uthethe watsho uMathole.

Abafundi banikwa ithuba lokumamela indlela oluthethwa ngayo ulwimi lesiXhosa amasiko bekwanikwa ithuba lokuba bathethe ulwimi belungiswa ngaxeshanye.”Sikhe saya kumcimbi wentonjana bafika apho bafunda ukuba kwenzeka ntoni kwintonjana, saya kumzi ubusojisa amakhwenkwe nalapho amakhwenkwe athe afundiswa ngendima yawo amantombazana befundiswa ngendima yabo kumsebenzi ololu hlobo,”utshilo.

UMakhi Sishuba omvelaphi yakhe iseHewu ngakuKomani uzamile ukuthetha ngesiXhosa echaza ngeli linge. “Sifunde lukhulu ngamasiko nolwimi lethu isiXhosa sikhulele eKapa kwizikolo ebezingasiniki ithuba lokufunda ilwimi lesiXhosa,”uthethe watsho uSishuba.

UThandi Gatshi ongumfundi webanga lesithoba uthi bekulusizi kakhulu kwelakhe ikhaya kumcimbi wolwimi lesiXhosa.

“Ekhaya sithethwa kancinci kakhulu isiXhosa mna ndifuna ukufunda isiXhosa kakhulu, le nkqubo isinika umfanekiso ngqondweni obanzi, sivuyiswa kukunikwa ithuba lokuhlala eBhotwe,” utshilo uGatshi.