Ubulewe ngabahlali umqhubi obulele abantu

Abahlali baseKhayelitsha ebebevutha ngumsindo babethe babulala umqhubi wemoto obulele abantu abathathu umfanekiso: Buziwe Nocuze

Abahlali baseNdlovini, eKhayelitsha, bahlasele babulala umqhubi wemoto obulele abantu abathathu.

UMawande Zibaya uthe ebelele ngethuba esiva abantu bekhala.

“Ekuqaleni ndiqale ndacinga ukuba ngumntu obekhuthuzwa othe wonzakaliswa, kodwa ndothuke ndaphelelwa ngamandla ngethuba ndibona imizimba emine idunduluzile.”

Uqhube wathi abantu abathathu batshayiswe yimoto babhubha logama owesine ingumqhubi wemoto othe wabethwa ngabahlali emva kokuba ebulele esi sithathu.

“Hayi andiyazi ukuba ibizwa ntoni le nto yehle apha, kwaye umqhubi lo ebengenokuphila kuba baqale bambetha ze emva koko bamhlaba wabhubhela ecaleni kwesi sithathu asitshayisileyo.”

Omnye wabahlali bale ndawo uthe ngaphambi kokuba kutshayiswe esi sithathu, uhlobo lwemoto yeToyota Camry lungene lwaphelela kwityotyombe nalapho umqhubi aphume wabaleka.

“Sisimanga esi sehle apha kwaye ndiyakholelwa ukuba bekufike usathana ubuqu, kuba emva nje komzuzu kwenzeke isiganeko sokuqala kuye kwatshayiswa aba bantu kule ndawo inye,” utshilo umhlali.

Ngethuba I’solezwe lifika endaweni yexhwayelo abahlali bebemangalisiwe sesi sehlo.

UZimaseka Madubedube uthe umqhubi wemoto yokuqala engene yaphelela kwityotyombe uzincede ngokubaleka kuba naye ngebulewe.

“Abahlali badikiwe ngabantu abaqhuba ngokungenankathalo kuba kaloku asikho isizathu esibangela ukuba babalekise iimoto xa behamba kule ndawo, naye ngebhubhile uzincedile abaleke,” kutsho uMadubedube.

Kubantu abathathu abathe batshayiswa babhubha kuquka nendoda eqokelela izinto zentsimbi.

“Cinga nje ukutshayiswa uzihambela, imbi kakhulu le nto yenzekileyo apha, aba bantu bebengafanelanga ukubulawa kabuhlungu kanje,” utshilo uMadubedube.

Aba bahlali bale ndawo bavakalise ukuba ayisosiganeko sokuqala esikumila kunje nesithe sehla kule ndawo.

“Inye into esiyicelayo kubaqhubi beemoto kukuba bohlukane nokubalekisa iimoto zabo xa befika kule ndawo kuba nale yokubulala umntu obulele abantu ayenzi mohluko kuba abazubuya.”

Baqhube bathi njengokuba beqalile nje ukuzilungiselela abantu abamoshayo baza kuqhubeka.

“Siyayazi ukuba bazobanjwa ithutyana baphume, yilo nto sifuna kungcwatywe macala, ewe kubuhlungu kodwa yeyona ndlela sizokwenza ngayo izinto ngoku,” batshilo abahlali.

Isithethi samaPolisa aseKapa, uSergeant Noloyiso Rwexana, usingqinile esi sehlo nalapho athe kuvulwe amatyala okubulala nelokubulala ngokungenanjongo.