Ubumama

Kuni nozala, ndiyabulela. Nisithwele kuloo mazants’ esinqe ngemincili mhlawumbe kwabanye ngesinyanzelo nangesingqala.

Kwabo babecwangcisile, iluvuyo nothando ukubumbeka kwethu ndibeth’ ingqongqo. Kwabo kwakumnandi kusisivumelwano mhla liqhumfuzw’ iqanda, kodwa walikheswa mhla wazithwala, waza waluthand’ olo sana. Ndiyabulela!

Kwabo bophuk’ ibele benziw’ oomama ngesinyanzelo, ngxesi. Kuba nilunyamezel’ olo bizo nasithath’ isigqibo nazincama, nazivul’ izandla zobubele zobuzali anazicekis’ ezo ntsana, ndiyazithoba.

Kwabo bangazange babenakh’ukunyamezela, ngenxa yezidlwengu ezingenasazela, naziqhomf’ izisu, andinigxeki. Ngoku ninemivandedwa, niphathwa luvalo, nibizw’ ababulali , namagqwirhakazi ngenxa yesi senzo, ndingubani ukuba ndigwebe? Esona sihlobo nguYesu.

Kwabo banyamezeleyo kodwa ubukho bezo ntsana bunicingisa laa min’ imbi, izele bubumnyama nokuzicaphukela kuba kwatsalwa nina, bazithathela kulo mhlab’ ungezantsi. Nathath’ isigqibo sokubanikezela kwikhaya leenkedama, kodwa kukho mini nimane nithuthuzela oonodoli umoy’unentumekelelo.

Kwabo basenza ngekratshi nangetshiki befun’ ubuzali ngenkani, befun’ ukuziphatha, kodwa anasitshintsha isigqibo senu, avulekil’amehlo. Kwabo kwanyanzeleka phambi kwexesha ubumama ngenxa yobunkenenkene bamaqanda, naze nanqwala, ndiyanivuma.

Kwabo babefuna nje imbewu ukuze babe ngoomama, ndifunde nto. Kwabo bangengomama poqo kodwa benobuzali qhubeka ndiyakhuthaza. Kwabo bawelwa zizisu bezama ubumama, ningamncam’uThixo. Kwabo bancam’ imizimba yabo bathwalel’ oodade babo, abazala babo, abahlobo babo kwakunye nabo bangazange bababona ngenxa yothando lobumama, nilungile ninobubele.

Kwabo bathi “ndizel’ abantwana baze bakreqa kum” – kulungile xa kulunge kuYe, izigqibo zezaKhe. Kwabo bangesenayo inimba yobumama, benaniselana ngesizalo sabanye, le min’ iyeza nakuni. Kwabo bazi “umty’ungafikiy’eparafinini”, kodwa mhla uthile zibuy’ iingqondo ukuba ungumama kazibani, hlalan’ ethemben’ uThix’ engumncedi.

Kwabo babufuman’ ubumama nje ngomzuzwana, ngomzuzu, ngeyure, ngosuku, ngeveki, ngenyanga, ngonyaka – waze waqhawuk’ ujing’ abantwana bedlala, thuthuzelekani. Kuyo yonke le meko nidlule kuyo bekufanelekile, kwaye kulungile kuba bekuchongwe nina. Akanishiyanga koko kukhona nisondeleyo kuYe. Nale iza kudlula, thulani nazi unguThixo. Kuko konke yazin’ ukuba niyathandwa, yomelelani!