Ubumbejembeje ngomhla weAfrika

Ubumbejembeje bezinxibo zezizwe zaseAfrika yeyona ndlela ebonakalise umanyano kubantu belilizwekazi leAfrika neMpuma Koloni ngethuba kuqhutywa imibhiyozo yomhla weAfrika izolo.

Umhla wamashumi amabini anesihlanu kwinyanga kaCanzibe yinyanga ezathi iinkokeli zelilizwekazi zadibanisa intloko eAddis Ababa eTopiya ngonyaka ka1963 zamisela umbutho iOrganisation of African Unity.

Eli leMpuma Koloni liqhube lo mbhiyozo ngokudibanisa abantu abaphuma kwizizwe ezahlukileyo zeliphondo kwaneAfrika ngokubanzi.

Ilizwe laseGhana, Burundi, Nigeria, Somalie, Cameroon kunye neTopiya ebemelwe kulo mbhiyozo ububanjelwe kumabala asePhilip Kahtz eMonti.

Lo mhla ufudunyenzwe bubukho beNkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uPhumulo Masualle, umphathiswa wesebe lemidlalo nenkcubeko uPemmy Majodina kunye nomphathiswa wesebe lezolimo nophuhliso lamaphandle uMlibo Qoboshiyane. Inkxentsi neemvumi zesiNtu eziphuma kumaXhosa, abaThembu, amaMpondo namaBhaca zabelene ngeqonga nezo ziphuma kumanye amazwe aseAfrika.