Ubuntu Bethu Cultural Festival iqaqambisa inkcubeko

Umnyhadala ojongene neenkcubeko ezahlukeneyo zoluntu oluphantsi koMasipla iBuffalo City Metro obizwa ngokuba yiUbuntu Bethu Cultural Festival, uza kube unika uluntu ithuba lokuzigqamisa kwakhona nakulo unyaka, ngokuthi lubonise ngetalente yalo efana nokuxhentsa, ukupheka kuquka nabo benza imisebenzi yezandla.

Lo msitho uza kubanjelwa kwiholo yesixeko sedolophu eMonti kuLwesibini weveki ezayo umhla wesine kuDisemba. Ngoku ngunyaka weshumi lo mnyhadala we-Ubuntu Bethu Cultural Festival uqhuba.

Usihlalo wombutho weenkosi, iContralesa kwingingqi yeBCM, okwayinkosi yamaGompo kwingingqi yaseMonti uMthuthuzeli Makinana, uthi bethe gqolo ukwenza oku nje kukuzama ukubuyisela uluntu eMbo, azazi umntu apho asuka khona.

Uthi ikwakukukhuthaza noluntu ekubeni luqhubeke nokuvuka luzenzele. Kuza kubakho nethuba lokuba oosomashishini babeke iitafile zabo babonise ngemisebenzi yabo.

Iqela ngalinye okanye lowo uzimeleyo uza kuthabatha inxaxheba ngokuthi acule okanye adanise eqongeni ekwenza oko ngokuhlawula ikhulu leerandi (R100).

Unkos’ uMakinana uthi lo mnyhadala ubusoloko ubanjelwa eKidds Beach kodwa kulo unyaka bagqibe ukuba ubesedolophini.

Ukanti iqela elaphumelela kunyaka ophelileyo yi-Imanyano yasePhumlani neyemka nemali eyiR7 000.

Lo mnyhadala wenziwa ngokubambisene neSebe lezeMidlalo, ubuGcisa neNkcubeko ephondweni, kwakunye noMasipala iBCM.

UMakinana uthi kwiminyaka edlulileyo bebekwaxhaswa nayinkampani yabucala iMHG Property Development eseKidds Beach.

USodolophu woMasipala uXola Pakati ulindelekile kulo mnyhadala.

abongile.ginya@inl.co.za