UBuntu buphethw’ imbengwana!

Kunzima ukwenza uBuntu kwimihla esiphila kuyo. Ngokwenza uBuntu uzibona usisisulu nesixhaphaxhapha. Kunzima ukunceda umntu sele ecela ukuchathazelwa nakwelomntwana; kungenjalo uzibeka emngciphekweni.

Apha ekuhambeni ngeenqwelo-mafutha, ndakuyeka ukuchola abantu abaxakanisekileyo ecaleni kwendlela.

Izigebenga nezikrelemnqa zenjenjalo ukubambisa amaxhoba azo ezindleleni. Ixhoba limisa ngeenjongo zokubonelela ngoncedo kumntu okhangeleka exakanisekile kwanti, kanti lizifaka emgibeni.

Umfazi ubeleka umntwana, eme ecaleni komgaqo nemithwalo ngorhatya ezenza oxakanisekileyo ocela ukuqatyeliswa. Misa ke wena lungisa lo mhlaba, ulinge ukubonelela ngoncedo, ingakumbi sekukho nemveku engazazeli nto. Uya kuwukhomba umzi onotywala ungabonanga mazi elulekweni lokusila!

Dibana nentwazana enkomo zivele ngeempondo icela ukuqatyeliswa ecaleni komgaqo ngorhatya. Njengomzali, cinga ngezinto ezehlela abantwana bethu ezifana nokudlwengulwa. Misa ke ngoko ulinge ukuchola loo mama wesizwe wangomso. Uya kuthi shu nonkantsi ndophule!

Isilima esinomlenze omnye nokuba yingalo enye sima ezibaneni zendlela nakwiziphambuka singqibe. Ohamba ngesitulo esinamavili usingatha inkonxa yokungqiba.

Isihlobo sirhuqa imfama yakuso singqiba ngayo ezimbombeni zezitalato. Ndibuze ke wena ukuba iphi na indodla yabo bantu kulo rhulumente weli lizwe unikisa kangaka ngemali, ukhangele ukuba ndiya kukuphendulwa na.

Dibana nendoda nomfazi ngorhatya kudederhu lweevenkile elivula de buqine ubusuku, behamba nomntwana wabo, bejingisa isitshixo senqwelo-mafutha.

Bathi bakhuthuziwe apho ezivenkileni kwathathwa kwanto kwaye kungoku nje baxakene nendlela egodukayo kuba bebengagalelanga mafutha oneleyo enqwelweni ngelincwase ukuwagalela xa bagodukayo.

Zipikice ke wena unovelwano ubanike imali yokugalela amafutha ukuze bangalali esithubeni abantu benkosi, ingakumbi sebehamba nontwana. Ungowekhulu ukwenjenjalo ngolo rhatya!

Umshumayeli wasesitalatweni, oqabela esehla koololiwe etshintsha amakhareji ehamba evakalisa iLizwi. Suka esenza leyo akhuthuzwe ngabantwana abangenambeko nabangoyiki Thixo.

Khupha imali ke unike umntu wenkosi ekungoku nje uxakene nendlela egodukayo ekude nekhaya, imali ithathiwe zizigila-mkhuba. Ukhuthuziwe siso kanye eso isigila-mkhuba!

Mntu uchola isingxobo sakho obusikhuthuzwe ngezolo ngamakhwenkwe edolophini abaleka naso, sinezinto zakho ezibalulekileyo ongamana ulahlekelwe phantse zizinto zonke kunazo.

Lo mntu unesisa kunene wenza iinzame zokufumana iinkcukacha zoqhagamshelwano zomnini-mpahla ayicholeyo ukuze ibuyele kumniniyo.

Isingxobo sicholwe ingxowa yemali namakhadi zingasekho, nebhanki ibonisa ukuba imali itsaliwe. Umntu wenkosi yena ubuyisa nje oko akucholeyo, yimbi akanalwazi lwayo. Khupha imali ke wena wenze umbulelo. Ukhuthuzwe kabini! Kweli ityeli ukuququzelele ngokwakho oko ngokunga uthi bekungonelanga okwezolo.

Indwadunge elahlwe sisigadla esisuke nayo elizweni layo ngelizo kuyifaka emsebenzini, suka bhintshintshi sayijikela.

Kungoku nje isinge kumzi olalisa oonontsizana neendwadunge ezingenabani, koko idinga imali yokuqabela into esinga kumzi lowo.

Yinike ke wena! Akungowokuqala ukwenjenjalo, sele bebaninzi phambi kwakho okwalo mini, ukanti baninzi nabasezayo.

Kungoku nje indwadunge sele ibala amakhulu eeponti ewenze ngolo hlobo kubantu abanobuntu njengawe lowo!

Imazi yakuthi ihlala isisisulu sokuxuthelwa xa iye ezivenkileni. Ndihlala ndiyihlasela ngokumatha ke kuleyo nto yokusoloko yabuya ilila. Kodwa xa ndizikisa ukucinga, oyena mntu umathileyo ikwandim lo, kuba mna ndiyikhupha ngokwam imali engxoweni ndiyinike izikrelemnqa zingakhange zandikhomba nangomsingizane! Ndikhuthuzwa ngoonontsizana ebebengena kundoyisa nokuba sele ndifakwe engxoweni.

Masingabenzi na ke uBuntu ngenxa yezo nto? Unotshe iimpundu zelawu! Goba msenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.