Ubunzima bokuqala ishishini kwabaNtsundu

Ubunzima bokuqala ishishsini kuluntu olumnyama, Ilizwe lakowethu lijongene nomceli mngeni wokunqaba kwemisebenzi kunye nentswela ngqesho ekwiqondo eliphezulu kakhulu.

Uluntu lakuthi olumnyama lelona lichatshazelwa kahulu yile nyewe kwaye kunzima kakhulu ngakulo ukuphuma kule ngxingo. Uninzi luthi le ntsumanstumane ingasomjululwa ngokuthi uluntu oluninzi ludlale indima kuqoqosho ngokuthi lubengoosomashishini, ngamandla apha kubantu abamnyama, njengoko bechaphazeleka kakhulu kwaye babefudula bengavumelekanga ukuba ngoosomashishini phaya emandulo.

Ukuqala ishishini ungumntu omnyama kuye kubenzima kakhulu ngengxa yezizathu ezininzi. okokuqala Masiqale ngokujonga ukuqokelela ikunzi (imali yokuqala ishishini), kunzima kakhulu ukuqokelela inkunzi koosomashishini abamnyama njengoko uninzi liphuma kwiintsapho ezisokolayo.

Imbali yentsokolo kusapho yenza usapho lungabiluncedo ekuqokeleleni inkunzi kodwa xa ujonga kwabamhlophe usapho lubaluncedo.

Imbali yentlutha kwaba- mhlophe yanza kubelula ngakubo ukuqokelela inkunzi njengoko amathuba kubo ebekhona . Ukhona umntu ongusomashishini / onemfundo enomsila emnika ulwazi oluphangaleleyo kwalapha kusapho.

Okwesibini ngakuluntu olumnyama kuye kubenzima ukuyeka umsebenzi obeka isonka etafileni, onxibisa usapho kwaye oncedayo ukugcina usapho luphila.

Obu bunzima benziwa kukungabikho kwesiqinisekiso sokuba ishishini elo liyakuthi liphumelele kwaye kukho nomba woxanduva olukhulu, Uxanduxa lokukhathalela usapho olongezekileyo kunye namatyala aqala kwimali mboleko yemfundo enomsila ukuya kumatyala adalwa kukukhathalela usapho olongezekileyo olukhulu.

Okokugqibela, kodwa ndingafinci , intswela mhlaba yenye yemiqobo kuluntu olumnyama, njengoko umhlaba omninzi obhadlileyo usezandleni zabamhlophe lo nto yenza kubenzima ukungena kwezolimo kuluntu olumnyama, Nabo bambalwa bathi bangene kwezolimo bayathanda ukusokol’abaluleki (mentor) lo nto ibashiya benolwazi oluncinane ekudla ngokuthiwa luyingozi.

Nezisombululo kule ngxuba kaxaka ezifana nenkunzi ekhutshwa nguRhulumente esebenzisa i – Arhente yophuhliso lolutsha i-NYDA , kunye namanye amaziko ziyazama kodwa iziphumo kukhangeleka ngathi zizakuthatha ixhesha ukufuneka.

Namashishini abucala afana noLonmin nawo ayazama ukusombulula le ngxaki gokuthi ancedise ngenkuzi koosomashishini abamelanayo nemigaqo yabo.

Njengoko sililizwe siyibona kwaye sivelisa izisombululo singathemba ukuba sakuze siphume kule

ntsumatsumane.