‘Ubusazi na umzobo uphilisa umphefumlo?’

URetsang Morake,owenza unyaka wakhe wesithathu kwizifundo zokuzoba(Fine Art) eWalter Sisulu eMonti, uthi uluntu ingakumbi abazali abakayiqondi ncam into yokuba uye eyunivesithi eyokufundela ukuzoba kuphela ngoba basakholelwa kwelokuba umntana uya kuba eyokufundela ukuba ngutitshala, ugqirha okanye igqwetha.

“Uluntu lusakholelwa kwelokuba yinkcithaxesha kwaye zizifundo zabamhlophe kuphela ezo”.

UMorake, 23, owaziwa ngelikaRezz, uthi kungoko ezakuqalisa namaphulo okutyelela izikolo zaseBuffalo City kule nyanga apho azakube ekhuthaza abafundi bakaGrade 12 ukuze bangatyhafi betyhafiswa zizinto abaziva ngabantu ezokuba impumelelo kubantu abantsundu ayikho kweli candela lokuzoba.

Uthi kubanemibuzo yokuba uza kuphangela phi, azondle njani kwaye akukho mali kungekho namathuba kweli candela ulifunayo. Kodwa uthi xa usenza into oyithandayo unganyanzelwanga ngayo awuye oko ukubone njengemicelimngeni.

“Ndisenza ezi nzame nje kukuba nakum zange kubelula ukufaka isicelo kuba abazali bam babengakholwa sisigqibo sam. Andibagxeki kuba ngenene sikhule kweli phondo benqabile abantu esikhula sijonge kubo besenza ezi zifundo kwaye sikhula iyinto umntu ayenza xa enexesha ezipholele ingeyonto axhomekeke kuyo ukuze abe ubeka ukutya etafileni,” utshilo uRezz.

URezz uthi wafika ebazalini sele ebaxelela ukuba uthathiwe eWSU kwaye akusekho kubuya ngamva.

Uthi okunye ekufuneka ekuqinisekisile kukuba uluntu lufunde banzi ngemizobo kwaye luziqhelanise nayo.

“Abantu bakuthi abakuqondi ubugcisa. Abukho ngokuzoba kuphela, lolunye nje uhlobo lokuthetha ngaphandle kokukhupha amazwi koko yimvakalelo yakho ngaphakathi. Injongo yabo kukuphilisa wena ngaphakthi itshintshe nendlela ocinga ngayo kwaye izinto uzibone ngolunye uhlobo,” Utshilo uRezz.

Uthi izinto ziyatshintsha kuba noko liyakhula nakweli phondo leMpuma Koloni eli candelo nanjengoko ngaphambili ibiyinto ebikade ityisa kuphela eNtshona Koloni naseRhawutini.

Uthi uninzi bekufuneka lufudukele kwezo dolophu ukuze ubani akhule.

URezz uthi nangona nje bezama ukuyifaka ebantwini abantsundu le nckubeko yokuzoba, abona bantu bathenga umsebenzi wakhe ngabamhlophe.

URezz uzoba iimbuso zabantu abaziwayo nabo bangaziwayo, ukwazoba izilamba kwakunye neeteki.

Uvale ngelithi kulo umsebenzi akuwo ufuna ukuba uziqhube ngokwakho ungalindeli kukhuthazwa okanye ukuqhutywa kungenajalo ungalala ulambile.