Ubusuku bentsini namabhaso eQonce

UTsepiso Nzayo ngomnye wamaqhula azakonwabisa uluntu eQonce

Elowo nalowo uzakucholwa phantsi abe amathumbu wona eshushu kukuqikileka yintsini.

Kulo Lwesihlanu sijonge kuye, amaqhula ahamba phambili eMpuma Koloni azakube ekhuphisana ngeqonga laseSteve Biko Centre kubusuku obubizwa iRomantic Stand-Up.

U-Ayabonga Nombengu uncokolele I’ solezwe ngokuza kuqhubeka kobu busuku.

“Siyibiza iRomantic Stand- Up kuba sikwinyanga yothando, yonke into ingothando.

“Ngobu busuku sakube sihleka intsini, phofu sihleka iingxaki esiye sihlangabezane nazo kwezothando,” utshilo uNombengu.

Amaqhula aziwayo eMpuma Koloni azakube etshintshisana ngeqonga laseSteve Biko Centre nguTsepiso Nzayo, TD Jokes, Zikhona Msuthu, Anele Shube, Mvomvo, Luphelo Kodwa, uThemba nabanye.

“Le ikwayindlela yokwazisa ngetalente yamaqhula esinawo eMpuma Koloni. Bayaziwa kwilizwe lonke kwaye banetalente engumangaliso.”

Ungaphoswa ngomso uLwesihlanu (24 Feb) eSteve Biko Centre, eGinsberg. Itikiti lixabisa ikhulu leerandi (R100). Amasango ayavulwa ngentsimbi yesixhenxe ngongcwalazi, ze wona umcimbi uqale ngentsimbi yesibhozo. Ohamba neqabane lakhe uzakungena ngetikiti elixabisa i-R180.

“Abantu bazakuba nethuba lokuphumelela amabhaso ngale mini, likwakhona nethuba lokuba ubani axhamle kubusuku obubodwa bokuzikhupha,” utsho uNombengu.

Ungaphoswa!