Ubuyel’ ekhaya elikrwala ngoncedo lwabahlali

UAyabonga Nyame onxibe iimpahla zobukrwala. UMFANEKISO: UTHUNYELWE
Ikrwala uAyabonga Nyame kunye nabahlobo bakhe kwindlu yesibane. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Otsala nzima emva ekhaya nowaphela eziba ukuya esuthwini ngaphandle kwemvume yabazali kuba ebona ixesha limka kwaye ehlekwa, ude wabe uyaphuma kule mpelaveki ngoncedo lwabahlali baseMzamomhle eGonobie eMonti.

UAyabonga Nyame (23) ungene esuthwini ngeyeNkanga ka2022 edinwe kukuhlaselwa nokunyenjwa kuba kusithiwa mdala kwaye ushiywa nangabantwana, kwabe kowabo kungaziwa ukuba uzibile njengoko abazali bengathathi ntweni kwaye bebengekabinawo namandla okumolusa.

UNyame ushiyeke yedwa ehlathini inyanga yoMqungu yonke, sele bephume bonke awayengene nabo kungekho themba lokuphuma kwakhe, apho ebekhe alale engatyanga xa engathanga wabona mntu udlula ngakwibhuma lakhe acele kuye ukutya.

Minazana ithile wabona amanina ezihambela kude kufuphi nebhuma lakhe, elinye lawo inguBongiwe Sifolo wawakhwaza, ethethela kude kunawo wachaza yonke ingxaki akuyo esithi ucela uncedo akhululwe kuba uyoyika ukusuka azigodukele.

Itshantliziyo neliqhele ukunceda eMzamomhle, uSolomzi Solly Dyantyi obengomnye wabaphambili abaququzelele umphumo kaAyabonga, uthi umyalezo uwuve ngoLwesibini weveki ephelileyo umhla wama24 ngoAnele Mkhatshana, naye ewuva ngoSifolo.

“UAnele wathi akuva lo myalezo ngaba sisi waya kweli bhoma eyokukroba, ngenene wafika ekhona wayibeka yonke ingxaki yakhe umfana, esithi uzibe kuba eyazi kowabo bekungazokuvunywa ukuba angene kuba eyazi imeko. Uye ke wacela oko kukhutshwa esithi akajonganga nto inkulu koko udinwe kukubayedwa nakukutyiwa yindlala. Amalungiselelo singabahlali siwaqale ngoLwesibini ngokoncedo loluntu lonke lwaseMzamomhle, umntu ekhupha into anayo efana nempahla ezintsha, ukutya, utywala, watsho wakwazi ukuphuma ngoMgqibelo uAyabonga, futhi wamkhulu kwaye wayimpumelelo umphumo.

“Ndibulela kakhulu intsebenziswano ebantwini baseMzamomhle. Oku kubonakalise ukuba ubuntu bona busekhona. Into kaAyabonga ongenanto bayenze eyabo,” utshilo uDyantyi.

ULindiwe Tshentu nongumzali kaAyabonga uthi akwenzelwe ngabahlali akakukholelwa kuba bebengenalo ithemba kwaye engayazi nokuba kanti bayangenelela kwiingxaki ezikumila kunje abahlali.

“Xa bekumane kungena abantu bephethe izinto zamalungiselelo omphumo kaAyabonga apha endlini bendingakholelwa. Bekungekho lula kum notata wakhe ukulala endlini sibe siyazi sinomntwana olala phandle futhi elambile, singenalo necebo elo phofu,” utshilo uTshentu.

UAyabonga uqalisile esikolweni ngoMvulo kule veki engubhuti omtsha efana nabanye abantwana.