Ubuyela nini uLulu kumaz’ omoya?

ULulu Haarmans owenza inkqubo uKhanya Gqiyazana kuMhlobo Wenene FM UMFANEKISO: Umhlobo Wenene Website

EMVA kwesankxwe sabaphulaphuli  besikhululo sikanomathotholo Umhlobo Wenene FM bekhalela ukungabikho komsasazi wabo emoyeni uLungiswa ‘Lulu’ Haarmans, ide yakho impendulo.

 

Ngokwembalelwano  exhonywe kwiWebsite yesi sikhululo, netyikitywe ngumphathi-sikhululo uPhumzile Mnci, uLulu usayokujamelana neemeko ezingqale ngqo kuye:

 

Le mbalelwano iqukumbele ngokuthi: “Isikhululo esi sinethemba lokuba xa  kubonakala kufanelekile ukuba abuyele emoyeni sakuqinisekisa ukuba kuyenzeka oko.”

 

UHaarmans wenza inkqubo ejongene nemicimbi yamanina kuMhlobo Wenene fm phakathi kwentsimbi yesithoba neyeshumi elinesibini phakathi evekini.

 

Abaphulaphuli kudala befaka izikhalazo kumakhasi wonxibelelwano into engangeeveki ezintathu bebuza ukuba  “ ubuya nini uLulu?”

 

Ngethemba lokuba uyakubuyela enkomeni ngokukhawuleza uMamCirha!