Uceba nomyeni wakhe babetha abahlali

Uceba wakwaWadi 20, eNU 7, eMdantsane, uNtombizodwa Gamnca, utyholwa ngokuxhaphaza ngokubetha abahlali bombutho wakhe ngenxa yokuba benezimvo ezahlukileyo kwezo zakhe.

Ixhoba lakutshanje lale meko, uLernet Nkohla, uthi ukhatywe esibelekweni ngumyeni kaceba etyholwa ngokuba ushicilela intetho kaceba ngethuba kubanjwe indibano yeANC.

“Ufike xa ndigqiba kukhupha ifowuni ndizakuthetha nelinye iqabane, wandikhaba esibelekweni endinyanzela ukuba ndiyeke oko bendikwenza, ndingafoti nokufota,” uthethe watsho uNkohla.

Ingxelo ithi oku kuxhatshazwa kwamalungu kuza ngenxa yokuba la malungu abona ngokungafaniyo kwinkxaso yenkokheli zephondo. Elinye ixhoba uSiphokazi Mdingela uthi ubethwe nguceba uqobo ngenxa yokubonwa emi neqela elithile.

“Mna bekuculwa eholweni, ndisecaleni kweqela labafana abebecula, wafika endithuka endibuza ukuba ndenza ntoni. Wandirhuqe endibetha ngempama enyanzelisa ukuba ndishiye iholo,” ucacise watsho uMdingela.

Ezi zizandulela zenkomfa ezayo yeANC ekupheleni kwale nyanga yeThupha.

“Eyona nto siyibethelwayo apha kukuba sixhasa iinkokheli ezingafunwa nguceba lo, akasifuni kwezintlanganiso, ushiya ngasemva amagqala alo mbutho, nabantu abafanelekileyo,” utsho uMdingela.

UNkohla unyanzeleke ukuba abonane nogqirha ozakujonga ubuzaza bokonzakala kwakhe esibelekweni ngumyeni walo ceba.

“Ndisuka ekliniki ngoku ndisendleleni eyakugqirha ukuze ugqirha endixelele ubungakanani bomonzakalo wam, ndiyaqhwalela andikwazi kuhamba ngenxa yokukhatywa yile ndoda ekhusela inkosikazi yayo,” uthethe watsho uNkohla.

Lo ceba utyholwa ngokunyanzela amalungu ukuba amnkele nokuba yintoni ayithethayo ngaphandle kokuthetha namalungu.

“Amanye amalungu uwaxelela ezindlebeni ukuba azakunya, ewathuka ngonina ngenxa yokuba bengahambisani neqela lakhe,” utsho uMdingela.

Iinkqubo zokubanjwa kwentlanganiso uziqhuba ngohlobo agqiba ngalo nomyeni wakhe ngaphandle kwemvisiswano.

Ukanti uceba Ntombizodwa Gamnca uyazazi ezi zityholo esithi akanakuthetha ngazo ngenxa yokuba ehlonipha umthetho.

”Uceba angababetha njani abahlali, usemapoliseni lo mcimbi ngoko ke andinqweneli kuthetha banzi ngawo kuba ndihlonipha umthetho,” uthethe watsho uceba uGamnca.