Uceba ubize iveni yamapolisa wakhwela, esoyika kwingqumbo yeepasele zokutya

Uceba wakwaWadi 48 uVuyiswa Mpanza
ABAHLALI bakwaWadi 48 eBuffalo City bathi endaweni yokucacisa ngeevawutsha zokutya, uceba wabo, uVuyiswa Mpanza, ubize imoto yamapolisa wakhwela kuyo “waphel’ enyanyeni”.

Oku kwenzeke ngakwiRent Office yalo masipala ngoLwesine. Abahlali kunyanzeleke ukuba bachithachithwe ngamapolisa ngenxa yengqumbo abebeyibonakalisa phambi kwale ofisi.

Umhlali wakwaWadi 48 uthi unomji “kukungabikho kwengcaciso” ngumba weepasele zokutya.

Umasipala waseBCM ukhuphe iR30 million ukuze kukhutshwe iivawutsha zokutya kwiiwadi ezingamashumi amahlanu kuncedwe abantu abahlelelekileyo. Iwadi nganye inikwe iR600 000.

“NgoLwesibini uceba ebesithembise ngengxelo eza kuchaza ncakasana malunga neevawutsha zokutya ezixabisa iR750 umntu ngamnye. Akayenzanga lo nto,” kutsho lo mhlali.

Emva kokungafumani ngcaciso abahlali baqale imiheshuzo.

“Abahlali baye batshisa phambi kwaseRent Office kuba benomsindo ngenxa kaceba obaleka nokuchaza ukuba ziphi okanye ziza nini iivawutsha zethu,” utsho lo mhlali.

Abahlali bathi ngabantu abalishumi elinanye kuphela abantu abathe bafumana iipasele zokutya.

UMpanza uthe: “NguSASSA okhuphe iipasele zokutya kubantu abalishumi elinanye, hayi umasipala. Thina singumasipala asikalwazi usuku lokukhupha iivawutsha zokutya.”

“Sivumelene singumasipala ukuba iwadi newadi iza kukhupha iivawutsha ezingamakhulu asibhozo (800) ezixabisa iR750 umntu ngamnye,” utsho uMpanza.

UMpanza uthi abezomthetho, amapolisa kwanamagosa ogcinocwangco aseBCM bebebizwe ngabo.

“Bekukho izigrogriso zokuba siza kuxinelwa eRent Office. Ndiye ndafowunelwa amapolisa kuba ndixhalabe ngokhuseleko lwethu. Ndithe xa ndibona ukuba kuqala udushe ndahamba ngemoto yabezomthetho yaseBCM.

“Andikayazi ukuba ziya nini ebantwini iivawutsha. Ayisithi sodwa apha ewadini. Ukusuka kwaWadi 32 ukuya kuWadi 48 azikaphumi iivawutsha,” utshilo uMpanza.

Intatheli ikhumbuze lo ceba ngoWadi 47 oquka iQuigney, East Bank Squatter Camp kwakunye neNorth End apho sele ziphumile iivawutsha. Ukuphendula lo ceba uthe: “AsiyoQuigney kaloku thina.”

UMpanza uthi abantu “abanenyani” bayivile ingcaciso yakhe. “Enye into masikhumbule ukuba kuyiwa kunyulo loomasipala kulo nyaka uzayo.”