Uceba utyholwa ngokutshisa ikhaya

Abahlali baseMizizi eMbizana kwaWadi 20, batyhola uceba wabo uMlungisi Manyathela ngokutshisa ikhaya lakwaMpofane emva kokuba lufumene uncedo lokutya kumbutho iAbahlali baseMijondolo.

Oyinkokheli yalo mbutho uNtsikelelo Mathumbu uthi bagqithise ukutya kweli khaya njengesiqhelo emva kokuqaphela ukuba kulala kungatyiwanga kweli khaya.

“Kubekho ukungavani phakathi kwethu noceba emva kokuba evile ukuba siza kusa ukutya kwela khaya, namanye amakhaya amabini, besingaqali ukwenza oku,” ucacise watsho uMathumbu.

Uthi bakugqithisile ukutya ngomhla wesithandathu, kwaza kwasa kutshile ngomhla wesixhenxe.

“Eyona nto ayithethayo uthi ngumsebenzi wakhe ukunceda abantu, masahlukane nokwenza umsebenzi wakhe, esifungela nokusifungela,” utsho uMathumbu.

Ukanti ilungu losapho lakwaMpofane, uNandipha Mpofane, uthi ngenene barhanela unyawo lwemfene kuko konke oku.

“Ngorhatya umntwana ebethunywe kwenye indlu, ubuye ebaleka esithi ufike kuvulwe ucango. Ngumona wokuba sinikwe oku kutya ngulo mbutho waBahlali baseMijondolo unobangela walo mlilo,” utshilo uMpofane.

Olu sapho lolunye lwamakhaya asokolayo kule ndawo yakwaWadi 20.

“Le ndlu sihlala kuyo siyibolekwe emva kokuba sadilikelwa likhaya kunyaka ophelileyo, akukho ncedo sakhe salufumana kuceba noogxa bakhe, asinakungaluthathi ke uncedo,” utshilo uMpofane.

Ingxelo ithi kulalwa kungatyiwanga kweli khaya lakwaMpofane.

Amanye amakhaya amabini ebefumene oku kutya awachatshazelwanga ngulo mlilo otshise iimpahla ebizezokugqibela kweli khaya.

“Kutshe iibhedi, iimpahla zokunxiba, izazisi zethu, iziqinisekiso zokuzalwa zabantwana,” utshilo uMpofane.

Ukanti umhlali ongavumanga negama lakhe uthi nguceba wale ndawo ophambili ukuchasa imisebenzi wokuncedwa kwabantu.

“Nguceba otshise kwela khaya, ebengafuni kwale yokuba sigqithise oku kukutya kuba aba bantu kudala belinde uncedo lwakhe. Sihleli ngokoyika kuba akufuneki mntu uchase yena,” utshilo umhlali.

Ongumphathi wesikhululo samapolisa aseMzamba uNjengele Devan John uqinisekise ukuba ngenene kukho uphando oluqhutywa ngamapolisa esa sikhululo.

“Ndingatsho ukuba ngenene kukho uphando oluqhutywayo, ngenxa yesiganeko esixeliweyo sokutshiswa komzi othile kwaWadi 20, akukho nto ingako sinokuyithetha ke okwangoku,” utshilo.

Ngaphambili, uceba lo uxelele eli phephandaba ukuba akayazi into efunwa ngumbutho waBahlali baseMijondolo kuye.

“UMathumbu lo ukhokele lo mbutho akahlali nalapha kule wadi, uhamba esithi ukhokele abantu ethetha ngabantu abathathu, ulahlekisa abantu lo mntu,” watsho uManyathela.

Akafumanekanga kwesi isihlandlo ukuziphendulela kwizityholo zokutshiswa kwekhaya lakwaMpofane.

Ukanti usodolophu waseMbizana uDaniswa Mafumbatha uthi akazani nazo izityholo zokuba uceba wakhe utshise ikhaya lakwaMpofane.

“Amapolisa awuphethe lo mcimbi ngoko ke akumele ukuba senze izityholo ezinje ngezi. Iqhelekile kubantu bakuthi ukuba batyhole umntu xa kukho ingxaki ngenxa yokungavani kwabo nomntu lowo. Masilinde amapolisa ayaqhuba nophando lwawo,” utshilo uMafumbatha.

Uthi akukho nkokheli enjengoceba enokutshisa abantu ebakhokeleyo.