Ucela inkxaso umbutho woogqirha behlabathi…

Umbutho woogqirha iDoctors Without Borders (MSF) ube ukwidolophu yaseMonti kutshanje ngelinge lokunyusa ingxowa-mali yokunceda amaxhoba eentlekele zendalo kwanezo zidalwa ngumntu kwilizwe jikelele.

Kanti ngaphambi kokugaleleka kweli phondo ube useLimpopo naseMpumalanga ngenjongo enye. “Sigqibe kwelokuba sityelele eli phondo leMpuma Koloni sinyuse ingxowa-mali yombutho wethu kanjalo sisazisa uluntu ngomsebenzi owenzayo, oquka ukunikezela iinkonzo kumaxhoba eentlekele ezifana neenkanyamba neemfazwe,” kutsho uBhongolwethu Maqungu olitshantliziyo lalo mbutho exelela I’solezwe lesiXhosa.

I-Doctors Without Borders ibikhe yaxakeka kakhulu kwiziganeko zakutshanje eziquka inkanyamba yaseNepal eshiye abantu abangaphaya kwamawaka asibhozo enabele uqaqaqa (8000, 800). Kanti iya qhubeka nokolula isandla kumaxhoba eemfazwe ezigqubayo eSouth Sudan naseCentral African Republic kuquka nalawo esifo se-Ebola esidlangileyo kwiNtshona ye-Afrika.

Lo mbutho ubuyinyusa le ngxowa-mali eMonti kudederhu lweevenkile iHemingways Mall ukusukela ngomhla wamashumi amabini anesibini ukuya kumhla wamashumi amabini anesixhenxe kuJuni.

Ukanti ukusukela namhlanje ukuya ngomhla wokuqala kuJulayi useCawa kudederhu lweevenkile iHeritage Mall. Ze ngomhla wesibini ukuya kowesine kuJulayi ube seRosehill Mall kwaseCawa. Kanti ngowesixhenxe ukuya kowesibhozo wobe useRhini kwaCheckers. Ze ngomhla wesithoba ukuya koweshumi ube sePeppergrove kwaseRhini. Kanti ngomhla weshumi elinanye uzakuba kumnyhadala i-Grahamstown National Arts Festival.

Ukanti ngomhla weshumi elinesine ukuya koweshumi elinesibhozo kuJulayi ubeseBhayi kudederhu lweevenkile iGreenacres Mall. Kanti ngomhla wamashumi amabini ukuya kowamashumi amabini anesithathu kuJulayi abe kudederhu lweevenkile iWalmer Park Mall. Ze uvalelise ngodederhu lweevenkile i-The Bridge Shopping Centre.

I-Doctors Without Borders imemelela uluntu ukuba lufake isandla luxhase ngemadlana engangamashumi amahlanu eerandi ngenyanga kubafundi, ze ibe ngamashumi asixhenxe eerandi ngenyanga kubantu abadala. Iinkcukacha ngoku ungazizuza ngokuwutsalela umxeba ku: 011 403 4443 kungenjalo uwukhangele kwikhasi lawo lonxibelelwano www.msf.org.za.