Ucela uncedo kumagqwetha owatshayiswa wakhubazeka

USivuyile Xhelo waseMdantsane ohamba ngemilenze eneentsimbi ngaphakathi emva kokutshayiswa yimoto eGoliUmfanekiso: Isolezwe

“Yonke imihla yam yokuphila ndiyaphela, ndiqaqanjelwa ziintlungu zemilenze yomibini endatshayiswa kuyo yimoto ndiseGoli ngo2005, ngethuba ndibuya emsebenzini.”

Lawo ngamazwi wendoda yaseMdantsane uSivuyile Xhelo okhalela uncedo olunokuthi luvele kulo naliphi na igqwetha elinokuthi limncede afumane iimali zakhe ezaphelela esithubeni kwingxowamali yeengozi zasezindleleni iRAF.

UXhelo uthi le milenze ineentsimbi yomibini kwaye xa imozulu inkenenkene nemilenze yakhe iba njalo.

UXhelo uthi ingapha kweshumi iminyaka esokola ukufumana le mali ngenxa “yokugqunyuzwa” ligqwetha laseNahoon eMonti, elamthembisa ngokumnceda ekufumaneni ezi mali.

Uthi akasenawo umnxeba kwaye alisekho nalapho kwiofisi elalikuyo. Uthi ngethuba ephinda esiya kulo phambi kokuba limke lamxelela ukuba sele iphelelwe nale nto ayihambelayo.

“Incwadi eyayineenkcukacha zam zonke zokwenzeka kwengozi zatshona apho ndingaziyo, zitshonela kweli gqwetha ndingaqinisekanga nokuba imali yaphuma, watya loo mali kusini na.”

UXhelo uthi walala iinyanga kwisibhedlele saseGoli emva koko waphuma wagoduka ukuya eMdantsane kuba efuna ukugulela kufutshane nekhaya.

Ebalisela I’solezwe uthi wacelwa leli gqwetha ukuba makasele efaka nezakhe izinto kulo nanjengoko lalinceda ubhuti wakhe omncinci. Uthi ezikabhuti wakhe iimali sezaphuma zonke encedwe lilo.

Uthi uzamile ukufuna uncedo nakumanye amagqwetha, ekwahamba emamela namacebiso abantu ukuba angenza njani ukufumana iinkcukacha zakhe.

Uthi amagqwetha asele ethethe nawo amxelele ukuba angamnceda ukuba angabeka amawaka amane (R4000) okumvulela enye incwadi ukuze ancedakale.

UXhelo uthe: “Andinayo nesenti emdaka ndilapha nje. Esele ndikucela kukuba elo gqwetha linenceba lindivulele mahala, emva koko mhla kwaphuma iimali zam litsale imali yayo yokundivulela ifayili. Ndiyasokola andinayo nale yokuzisa kwagqirha kuba ekliniki ndifumana ipanado kuphela.”

Ecebisa malunga noku, igqwetha uMzamo Xaba weMSZ Attorneys eMonti uthi ubunzima buza kubakhona kuba iminyaka emithathu idlulile.

Uthi kufuneka isetyenzwe igqitywe phakathi kweminyaka emithathu ingade idlule kuba iyaphelelwa.

Kodwa kunjalo, uXaba uthembisile ukuba uza kuzama ukumnceda kodwa uyakuqala ahlale naye phantsi ave ibali kuye phambi kokuba bazame uRAF.