Uchaselo lwamadoda kwezempilo

Ukulambatha kolwazi nokufiphala kwemfundiso ngemiba ephathelene nezifo ezinobuzaza kushiya umzi usophisa noko ebenokuhlanguleka.

Sukela oko kwathi kwakho isifo sikagawulayo esibonwa isesona singumbulalazwe nekungoku abantu abasiqabukeleyo bawavala amehlo kwezinye iintlobo zezifo.

Ukanti le meko ishiya ichibi leenyembezi nezidlele ezide zadumba kukuqumba kuninzi lwemizi. Ke ityala lokungaqondi kwakufutshane de imeko yendele linokwambathiswa kwathina. Kube kungaxelwanga na ukuba masiwatyelele rhoqo amaziko ezempilo?

Ke kaloku nokunyamezela akusoloko kuncedisa ndaweni yoko kwemba inxeba, ubuzaza bukhule, intlungu yongamele.

Isifo somhlaza sekuyiminyaka eliqela sabakho yaye iingcali zisalilambatha ichiza lokusinyanga. Sigeqe inyambalala yabantu sishiya abahlolo nabahlolokazi. Sishiye iinkedama, sawashiya namanxowa.

Ukubhala kwam namhlanje ndikuthabathela kwincwadi ethi, Akulahlwa mbeleko ngakufelwa neyabhalwa nguZukiswa Pakama.

Le noveli yaqala ukushicilelwa phaya ngomnyaka ka2017 ngabakwaPearson South Africa.

Ukanti phambi kokuba ishicilelwe yaphumelela iMaskew Miller Longman Literature Award ngomnyaka ka2016.

Yincwadi elungiselelwe abantwana besikolo le nekwalungileyo kubantu abadala. Iqulethe imfundiso eluncedo kwanomyalezo obaluleke kakhulu kuluntu lwethu.

Kaloku xa kumnyama kulindeleke ze kulandele ukukhanya. Mandibuyel’ endimeni ndenjenje: UThandaza uzibona ephuma engena esibhedlele ngenxa kaNtando, indoda yakhe eyayilaliswe apho.

Uthi esakuyibona imeko yomyeni wakhe ukuba iye isibambi rhoqo kuphela usuku, amcele umyeni wakhe koogqirha ukuba aye kumongela ekhayeni. Kwakusemva kokuba exelelwe ezinkonqeni ukuba akayi kunyangeka uNtando, okulindelekileyo kukuba afe.

UNtando wayehlaselwe ngumhlaza ekuthiwa yiChondrosarcoma. Ngumhlaza onolwamvila lowo nekuthiwa uthanda ukuhlasela amathambo esinqe, amagxa kwakunye nethambo lomlenze.

Imeko kaNtando yawuthwaxa umzi wakwaMlonji yawutsho waxweba intsokolo ibhalwe ebusweni.

Noko kusithiwa umhlaza awunyangeki kodwa noko xa uthe wabonwa usaqala uyakwazi ukulawuleka. Inkulu ingxaki kumadoda elizwe lakowethu, awafuni nokuwabona amaziko empilo.

Kuninzi lwawo ayibona iyindawo yabantwana noomama leyo. Mna ke ndinexhego elalingakufuni nokubona ukuya kwagqirha seligula.

Ukuba kucelwe abantu abathile ukuza kumcenga ukuba avume asiwe kwagqirha yinto eyayibuhlungu leyo. Bubomi bamakhaya nemizi emininzi ke obu bokulwa xa kuthethwa ngokuyiwa kwagqirha noko umntu engumkhehlekhehle. Mhlawumbi sikho ke isizathu esiwachaselisayo amadoda kumaziko empilo.

Noko kunjalo, iziphumo zokungayi kwethu kumaziko ezempilo zimbi kakhulu, sixakekisa abafazi bethu nekufuneka babenoxanduva lokukhathalela thina boonkanishe. Kazi asiyiboni na le mbubhane ukuba siyayongeza.

Uthi besiya kungqulwa olu hlobo zezi zifo xa besisithi rhoqo siye kuzikhangela. Izifo ezikhoyo ziyachwechwa xa zihlasela, kunjalonje zibethe zixathula ngokungenalusini.

Kule ncwadi uNtando ubhubha eshiya engakwazanga ukuthengela intombi yakhe uSinomtha ikatali ekwakukudala wamthembisa yona. Yintlungu leyo eyenza inxeba kuSinomtha de wahlangulwa nguyisemncinci.

Masiyijonge impilo yethu siqinise nasekuzilolongeni, ngokwenza oko amathuba okuhlaselwa zizifo siyakuwacutha. Ndimkile!

Owenu kusiba noncwadi lwesiXhosa; Mangaliso Somdaka