Ucoce isikolo uKiviet

Ungcolise izandla ekhokela amalungu epalamante yeli phondo usomlomo uNoxolo Kiviet ngethuba becoca isikolo samakhwenkwe esinembali iFreemantle Boys High eLady Frere.

Lo kaKiviet wenze oku ekunye namalungu epalamente ephondo, usodolophu waseMalahleni uNomveliso Nyukwana, iiNkosi zale ndawo kunye noluntu ngokubanzi ngelinika imbeko kubawo uNelson Mandela.

Ilizwe nehlabathi ngokubanzi linikela ngemizuzu engamashumi amathandathu anesixhenxe ngelinika imbeko kwiminyaka echithwe ngu- Mandela esebenzela ukuphucuka kwempilo yabantu eMzantI Afrika nakwihlabathi. Esi sikolo sasungulwa ngonyaka ka1937 saze savelisa oomakhwekwetha kwezemfundo abaquka noNjingalwazi uSizwe Satyo, Njingalwazi Ncedile Saule, Njingalwazi Loyiso Nongxa kunye noHintsa Siwisa. Echaza ngalo mbono uKiviet uthi bavakalelwe ngenxa yembali yeli ziko mfundo. “I-ofisi yam ibinombono wokucoca isikolo kanti nekomiti yesebe lemfundo nayo ikwanombono onjalo saza sadibanisa iinzame zethu, siqhubela phambili umbono kaMadiba,” uthethe watsho uKiviet.

Usihlalo wekomiti ejongene nezemfundo kwipalamente yeMpuma Koloni uFundile Gade uthi uncedo abaluzise kwesi sikolo lizakubangela inguqu emandla. “Ngaphandle kokuba sikhethe esi sikolo ukuba sisicoce sinemali ephaya kumashumi amahlanu ezigidi zeerandi ejoliswe ukuphucula inkqubo yokuhanjiswa kwelindle kwaneendawo zokulala zabafundi,”uchaze oko uGade. Ingxelo kaGade ithi umsebenzi wokuvuselelwa kwesi sikolo bazakuwunikela kwinkampani iDevelopment Bank of South Africa ukuba yenze umsebenzi wokuvuselela esi sikolo.

Esi sikolo sesinye sezikolo ezinabafundi abangahlawuli mali yakufunda kuso. “Sijonge ukugqithisa izihlangu kubafundi abahlelelekileyo besi sikolo, ezo zihlangu siziphiwe yinkampani yezothutho iHamba nathi Traveling Agent esebenzisana norhulumente wephondo leMpuma Koloni. Inkqubo yokulungiswa kwesi sikolo kulindeleke ukuba iqalise ekuqaleni konyaka ozayo de kubengunyaka ka2019. Ukanti inqununu ebambeleyo kwesi sikolo uVuyisile Cele uthi kudala bekhangela amacebo okuguqula izinto kwesi sikolo. “Ngeenjongo zokwenza ubomi ngcono kubafundi besi sikolo, sihambe kwiindawo ezininzi sikhangela uncedo kwiindawo ezahlukileyo,” ithethe yatsho le nqununu.

Uthi izihlangu zinikwe abantwana abaphuma kumakhaya ahluphekayo ngeenjongo zokwenza ngcono indlela yokufunda kwaba bantwana. Le nqununu ivakalise amazwi okubulela kakhulu kwinkxaso abayifumene kumaziko ahlukileyo aquka urhulumente wephondo kunye nenkampani yakwa- Hamabanathi.