Udalo-misebenzi eMpuma Koloni

IBALELWA kwi-R96.5 yezigidi imali ebolekiswe kwinkxaso yezoshishino eMpuma Koloni liqumrhu elijongene nophuhliso kweli phondo i-ECDC kunyaka-mali ka 2014-15.

Eli nyathelo likhokelele ekudaleni nasekugcineni kwamathuba engqesho kweli phondo kubantu abakwiwaka elinamakhulu amathathu anamashumi amane ananye (1 341).

Eli qumrhu likwabike ukuba likwimeko entle ngokwasezimalini ngelithi ityala lalo lingaphantsi kwezinto elinazo ezixabiso libalelwa ku R1.1 yeebhiliyoni. Likwaqeshe nengqonyela esisigxina uNdzondelelo Dlulane nobelibambela ukususela ekuqaleni kwalo nyaka.

Kwamanye wamaphulo, i-ECDC ethe yawabalula kuquka ishishini lemveliso yoboya beebhokwe elihlobo lwe-Angora kudityaniswe nobomvundla ekwenzeni izinto ezifana nezikhafu, iibhareti kwakunye neeglavu. Eli shishini livulwe eBhayi ngemali mboleko efunyenwe kwi-ECDC ebalelwa ku-850 yamakhulu amawaka eerandi [R850 000]. Ngamakhulu mane anamashumi asixhenxe anesihlanu amathuba emisebenzi elithe lawadala. Likwavavanya ishishini elixhasa oonoteksi ngezinto zamihla le ezifana ne oli, i-oli yeziqhoboshi, iziqhoboshi, intambo zombane kwanezinye izinto.

Ishishini lokuqala livulwe kwirenki yeeteksi eMthatha ngokubambisana kwe -ECDC kwakunye nenkampani iBaradahl yeli. Zizigidi ezintathu ezifakelwe yi- ECDC ngenjongo yokuvulwa kwamashishini alolu hlobo kwiirenki zeeteksi ezingamashumi amathathu kweli phondo.

Ngamakhulu amathathu wabantu abatsha ekulindeleke ukuba bafune amathuba kweli phulo. Eli qumrhu likwabinze ngemali -mboleko ebalelwa kumakhulu amathandathu anamashumi amahlanu amawaka eerandi [R650 000] kwishishini lemveliso yewayini eliseHewu nelilelokuqala eMpuma Koloni. Likwaxhase inkampani yaseBhayi ebizwa ngokuba yi-Umoyair ngesigidi seerandi esinamawaka amahlanu.

Le nkampani iqhuba intengiso ngokubambisana neenkampani zomnxeba wohlobo lweselula isebenzisa ubugcisa ngokuqhuba intengiso ngemiyalezo ethunyelwa kwezi mfonomfono. UPhakamisa George we-ECDC ukwabike ukuba i-ECDC imbambisene nebhunga eliphanda ngezoshishino iCouncil for Scientific and Industrial Research, sele ibekele bucala imali ebalelwa kumakhulu amahlanu anamashumi asibhozo amawaka eerandi [R580 000]. Kuzakuvulwa ishishini lwemveliso eGcuwa nelizokuvelisa uhlobo oluthile lweebhegi ezizakusetyenziswa yinkampani yakwa Eskom.

UGeorge ukwathe bajonge ukwandisa intengiso nakwiinkampani zemigodi. Iqumrhu le ECDC likwajonge ekwakheni indawo yokutsala umbane welanga kwifama eseBerlin. Lizimisele ukubolekisa ngemali efikelela kwizigidi ezine. Isigidi esinamakhulu asibhozo amawaka [R1.8 million] sele sigalelwe kweli phulo. Eli qumrhu likwajonge ekwandiseni igalelo lalo kwimveliso yezolimo ecoliweyo, amahlathi kwanoshishino lolwandle.

Likwakhuthaze oosomashishimi abasakhasayo ukuba bajonge amathuba okuthengisa kumazwe aphesheya ngakumbi ngelixesha irandi inkene-nkene.