Udiba indlela engajonganga nzuzo kuCentane

UNdade Pheko kwilali yakuGobe kuCentane evala izigingqi kwindlela eya kuCentaneUmfanekiso: BHEKI RADEBE

UNdade Sipheto Pheko (37) welali yakuGobe kuCentane, uthi yena ukholelwa ekubeni kufuneka avuke azenzele ngamaxesha amaninzi angalindeli kurhulumente ingakumbi xa ebona ukuba kuyonakala.

UPheko oyinzalelwane yaseDutywa uvuka ngentseni aphathe ipeki kwakunye nomhlakulo aye kwindlela ephakathi kweGcuwa kwakunye noCentane kude kufuphi nelali yakhe kuGobe, alungise indlela ngokuthi adibe izigingqi ezibangela ukuba zihambe kakubi iimoto.

UPheko oku ukwenza kuba ethanda, kuba akabhatalwa nesenti emdaka kwaye akanayo nemoto.

Uthi eyona nto imenzisa oku kukusizela iimoto zabantu.

“Kodwa iye ibengabaqhubi bezithuthi abadlula ngendlela ibengulowo nalowo oye ajwile lo nto kuba ebona ndinceda. Andinayo nemoto mna, akukho nemoto ekhaya, andenzeli mna okanye usapho lwam, ndenzela uluntu olusebenzisa imoto ngenxa yemeko yendlela embi,” utshilo.

Eli thandazwe lisebenza lodwa kule ndlela. Lithi eyona nto imsusileyo bububi bendlela kwaye uthi ngokuvuka ayokuchitha ixesha, adibe imingxuma kule ndlela uyasinda kwizinto ezininzi elalini.

Ukhuthaze abantu abatsha esithi oku akwenzayo yindlela yokuphila ebomini. Uthi abanye abantu abatsha kunzima nokuba babiye iintlanti zamakwabo.

Uthi kudala ezibona izigingqi endleleni kwaye lo nto imenzela isazela kodwa engade abenalo ixesha.

Uthi ngoku kuyamvuyisa ede wakwenza. Ngosuku uyayenza imali eziponti ezintlanu (R10) kwimali ayiphiwa ngabaqhubi abadlula ngendlela.

Umqhubi webhaki obedlula ngendlela ngethuba sincokola noPheko ongafunanga kuchazwa ngagama, uwuncomile umsebenzi owenziwa nguPheko, esithi unceda bona baqhubi.

“Unceda thina, intle into eyenziwa ngulo mfo abe engajonganga nzuzo,” utshilo.