Udilikelwe sisigwebo owadlwengula inkondekazi!

IGWETYWE iminyaka elishumi elinesibhozo indoda eyadlwengula ixhegwazana elinamashumi asixhenxe anesibini ubudala. 


UBongikhaya Mbati, 33, ugwetywe yinkundla yamatyala akuGatyane ngoLwesihlanu.


Ingxelo ephuma kumapolisa alammandla mmandla ithi, uMbati watyhiliza ucango lexhegwazana wangena, emva koko walidlwengula. 

Isithethi samaPolisa uKapteni Jackson Manatha sithi ixhegwazana laye laqaphela ukuba ngubani lo ulidlwengulayo emva koko lacela ukuyokuchama kwindlu yangasese xa egqiba ukudlwengulwa.

UMbati waye walivumela ixhegokazi, kulapho lafumana ithuba lokubaleka layokuchaza kubamelwane. 

Oku kwenzeka ngomhla weshumi elinesithandathu kweyoMnga ngo2017 kwilali yakwaNtlabeni kusenzeka emva kwentsimbi yesibini ekuzeni kusa.

Obambele njengeNkumanda kwiKluster yaseGcuwa uCol Ncedo Ngwendze, usamkele esi sigwebo, ekwabongoza izihlobo ziyeke ukuhlalisa amaxhegwazana odwa emakhaya.