Udliwanondlebe noYondela Ngqokelela

UYondela Ngqokelela.

Umbhali: Lihle Sokapase

UYondela Ngqokelela (32) waseZixambuzi eNgqeleni ngumbhali osandul’ ukupapasha idrama enesihloko esithi, ‘Umfundisintsapho Ulibulele Ikamva Lam’.

Le drama ibalisa ibali elibuhlungu likaZizo, intombazana eselula eyakhuliswa nguninakhulu emva kokuba unina wayishiya ukuze aye kutshata nendoda eyayingazi nto ngoZizo, ingazi nokuba ungumntu okhoyo emhlabeni.

UZizo ukhule ke engamazi umama wakhe omzalayo. Emva kokugqiba amabanga aphakamileyo uZizo uye wayishiya idolophu yaseNgqeleni waya kufunda ekholejini eGcuwa. Uthe akuba efikile apho waba nobudlelwane notitshala wakhe uXhantilomzi, nto leyo ikhokelela ekubeni akhulelwe.

I’solezwe lesiXhosa likhe lahlala phantsi nalo mbhali lancokola naye ngelifuna ukwazi banzi malunga nencwadi yakhe kunye noko kuye kwamsusa ukuze abe nentshisakalo yokuba abhale le drama. Imibuzo yethu kwakunye neempendulo zikaYondela ziyalandela apha ngezantsi:

Yondela, ususwe yintoni ukuze ubhale le ncwadi inesi sihloko?

Umfundisintsapho Ulibulele Ikamva Lam’ sisihloko esiye safika kum ngethuba ndisengumfundi kwaNokholeji eKing Hintsa ngomnyaka wama2013. Ngokubona iziganeko ezenzekayo ndaye ndafikelwa yinto ethi mandithabathe usiba ndibhale.

Ndiye ke ndabhala kwikhasi lam likaFacebook elinesihloko esithi, ‘Bubo ubomi obu’ elinenkitha yabalandela abangaphaya kweshumi elinanye lamawaka (11 000). Kulapho ndibhale khona ngokubona ukuba abafundi abafikayo baba ngamaxhoba wokuthandana nootitshala ngezizathu ezahlukileyo ke.

Nangona iyindaba yakwamkhozi nje, nto leyo eyenze ndathatha iminyaka emininzi kakhulu ukuba ndiyiphaphashe le ncwadi kuba ilibali elingeyonyani, koko iziganeko ezenzekayo ezikumila kunje zininzi futhu mninzi lo mkhwa nakwezinye iindawo koko akukho mbhali ufuna ukuwuchukumisa kuba ngexesha ndibhala kwikhasi lam ndiqaphele ukuba baninzi abafundi abaphokoza iimbilini zabo ngalo mba.

Amagqabantshintshi ale ncwadi akhankanya ubudlelwane obuye bube khona phakathi koZizo nomfundisintsapho uXhantilomzi. Myalezo mni obufuna ukuwugqithisa ngobu budlelwane kule drama?

Nanjengoko sisazi ukuba umfundisintsapho ngumntu omhloniphayo kwaye oye umamele yonke into ayithethayo, kuye kube nzima ukuthi hayi okanye andizi kuyenza loo nto.

Ngokwenza uZizo abe ngumlinganiswa osuka ezilalini ndiveza ukuba amaxhoba amaninzi iba ngabafundi abasuka kwiilali kuba bengabuqhelanga ubunewunewu bedolophu. Kwaye ndifuna ukuxhobisa abafundi ngakumbi abasuka emaphandleni ukuba nanjengoko belindele ootitshala babanike ikamva eliqaqambileyo bayakwazi ngamanye amaxesha ukulibulala elo kamva kodwa awusayi kuze uwave amaxhoba evela elubala ukuze kulumke nabanye.

ULoyiso udlala ndima ni ebomini bukaZizo yaye umnceda kanjani ukuze afezekise amaphupha akhe okulingisa kumabonakude?

ULoyiso lo ukhule engabazi abazali bakhe. Uthe xa ebona uZizo ekwimeko embi olu hlobo waqonda ukuba akanakho ukubukela intombazanana isokola kabuhlungu kanje ekubeni yena wafumana ithuba lokuba abe nalo usapho.

Uthe xa esiva ukuba uZizo uyimbongi wathembisa ukumphuhlisa nanjengoko wayesazana noTukolo owayenestudiyo. Ubudlelwane babo buqale njengomntu omncedayo ukuphucula isakhono sakhe bade babe bayathandana.

Incwadi kaYondela Ngqokelela.

Siyeva kule drama ukuba uZizo uye athi ngenxa yokoyika ukubuyela kowabo ekhulelwe azifumane sel’ ehlala emzini wezinhanha apho aye abelekele khona. Ingaba ukuhlala kweli khaya kuye kube nefuthe elinjani ebomini bukaZizo?

UZizo lo uthe akuzifumanela ikhaya elitsha nanjengoko wakhulelwa wayeka isikolo kunokuba agoduke aphoxe uninakhulu. Uqonde ukuba akhangele izinhanha zokukhulisa usana lwakhe kanti kumhla afumane ikhaya lakhe lesibini kuba ebephethwe njengeqanda kweli khaya.

Kodwa ubuncwane bamjikela esiswini njengotywala mhla efumanisa ukuba umama wakhe wabumini uMaNzuza ngunina omzalayo owamshiya kuninakhulu akajonga nasemva.

Ingaba yimingeni enjani aye wajamelana nayo ekholeji uZizo, yaye loo mingeni iwuqhubela njani phambili umxholo wale drama?

Imingeni ahlangabezane nayo inzima kakhulu, ukhumbule ukuba uZizo lo yimpula kaLujaca ekhuliswe ngumakhulu, ngoko ke ukungabi nayo imali yokutya singathi yenye yezinto eye yamphembelela ukuba aphethe sele enobudlelwane nalo titshala.

Nangona uZizo ebeqhuba kakuhle kwizifundo zakhe kodwa mhla eqala ubudlelwane notitshala lo akazange aphinde aziphumelele izifundo zakhe. Uzamile ngako konke ukuphelisa ubudlelwane bakhe notitshala koko abahlobo bakhe bebexhamla kobu budlelwane kuba bekuhlala kukho izimuncumuncu eziza notitshala lo.

UZizo akakhange akufumane tu ukonwaba, neendaba zokuba utitshala lo uye wazimanya ngeqhina lomtshato nomama womntwana wakhe lo gama bekwiiholide zefirst trimester zamenza wazibona emdala ngenene. Wayesoyika kwakubonana nabafundi kuba iimpawu zokuba ukhulelwe zazisele zibonakala nazo.

UXhantilomzi ufuna ukubuyelana noZizo emva kokuba embone kumabonakude. Yintoni ebangele loo nto, ingaba ebefuna ukumtyela imali mhlawumbi?

Uthe xa uXhantilomzi ebona uZizo ephumelela wakhumbula indlela awayemthanda ngayo kuba eneneni uXhantilomzi lo wayemthanda uZizo nangona bedibene sel’ emithise omnye umntwana wesikolo kwaye lo mama womntwana wayemgrogrisa ngokuya kummangalela ukuba akamtshati.

Wazibona uXhantilomzi esesihogweni kodwa wayehlala emcinga uZizo. Kulapho afune ukumlwela ancame naloo mtshato wakhe, koko kwakusele kumva kakhulu ixesha selihambile, kuba uZizo wayesel’ efumene ubambo lwakhe kwaye abantwana bakhe uXhantilomzi bekhuliswa nguLoyiso kuba uZizo wabelek’ amawele, loo nto yamenza umsindo nangakumbi.

Ibali liphela uXhantilomzi esenza umbhodamo emtshatweni kaZizo noLoyiso. Hlobo luni lweemvakalelo obunga ungazivuselela kumfundi ngesiphelo esinje?

UXhantilomzi akazamkelanga iindaba zokuba uZizo uza kutshata kwaye abantwana bakhe baza kukhula besithi tata komnye umntu. Ndingathi uXhantilomzi lo wayenomona ngoZizo kodwa engenawo nomqolo wokululwela uthando lwabo kuba naye wayetshatile.

Ndifuna ukubonisa umfundi ukuba izigqibo esiye sizithathe ngelithi hayi yinto yexeshana ziye zichaphazele ingomso lethu kunye nabantu esibathandayo nabasondeleyo kuthi.

Ubomi bukaZizo baseNgqeleni nobaseGcuwa bohluke njani kweli bali? Yintoni le ithandanise uZizo notitshala wakhe eGcuwa abe engazange enjenjalo eNgqeleni?

Nanjengoko eli bali lingeyonyaniso kodwa iziganeko ezininzi zenzekile umbhali esafunda kwaNokholeji nangona esebenzise ubuciko bakhe wafakelela iziganeko ukunika umdla kumfundi, ukwasebenzise amagama neefani zabafundi belo xesha ukunika umbulelo kubo nokunika umdla wokufunda le ncwadi kwabo babefunde ngelo xesha.

Ukusebenzisa iKholeji abefunda kuyo ngenene ufuna ukunika umbulelo kootitshala abamxhasa esafunda kwaNokholeji. KuNksz. Kwaza noMnu. Dutshubane ndibamba ngazo zozibini bebengabazali ngenene kum.

Ingaba zikhona iziganeko ezisekelezwe kwibali lenyaniso kule drama, okanye yingqwebo ngokupheleleyo le? Ngaphaya koko, ingaba iye yaba khona imingeni okanye ukuchul’ ukunyathela oye wakwenza ngelixa ububhala idrama echukumisa imiba ebuthelezi (sensitive) ngolu hlobo?

Kundithathe iminyaka elishumi ukuba ndibe nesibindi sokupapasha le ncwadi kuba uninzi lukholelwa ukuba ndisebenzise igama lekholeji engeyiyo endandifunda kuyo kuba bekholelwa ukuba iya kunika igama elibi kuloo kholeji leyo, kodwa ndabuya ndacinga ukuba iya kufana nje nentsomi.

Ukuze abafundi bafunde kuhambo lwam kumele ukuba ndisebenzise indawo eyiyo, loo nto iya kubenza eli bali balithathele ingqalelo naba bangazange bakuphalaze oku bafumane incwadi eya kupholisa amanxeba kuba oko ndikhangela kwiincwadi ezithe zabhalwa ayikho eveza lo mba kodwa iminyaka le siyeva ngootitshala abaxhaphaza abafundi ngesondo. Kanti ngubani oza kude abhale ngayo le nyewe?

Ucinga ukuba yintoni eya kuthi ifundwe ngabalesi bale ncwadi malunga nobomi neenzima zikaZizo?

Umfundi ofunde le ncwadi uza kuvula amehlo ayazi ukuba izinto ezinje ziyenzeka kumabanga aphakamileyo. Bekunga le ncwadi ingafundwa kwizinala ukuze abantwana bebanga leshumi baye kwidyunivesithi sele bekhanyiselwe ngezinto ezinokubathibaza khona.

Ucinga ukuba le drama yakho yahluke kanjani kwezikhe zapapashwa ngaphambili kwaye ubunga ingaba nefuthe elinjani kwabo baza kuthi bayifunde?

Oko ndabakho andizange ndayibona idrama ekumila kunje. Uninzi lwazo zinezincomo kootitshala. Ayikho ekhe iveze umba onje nanjengoko ingumba onzima. Nam ndikulindele ukuxulutywa ngamatye kuba yindaba yakwamkhozi le. Abaninzi abayi kuyithanda le ncwadi.

Kodwa umntu onokuthi ayifunde le ncwadi uya kuzikhumbula iziganeko ezikumila kunje ngethuba esengumfundi, koko akazange abe namandla wokubhala ngazo. Inga singabambisana neSebe lezeMfundo ukulwa lo mkhwa.

Ingaba zingaphi iincwadi osele uzibhalile ukuza kuthi ga ngoku? Ziluhlobo luni loncwadi?

Ndingumbhali weencwadi zedrama nanjengoko ibiliphupha lam ukuba ngumlingisi kumabonakude koko kunzima. Lonke uhlobo loncwadi ndiye ndibe nomfanekiso lingumdlalo kamabonakude okanye unomathotholo.

Maninzi amabali endiwabhalileyo kwikhasi lam koko zimbini ke iincwadi endisele ndizipapashile. Eyokuqala ndiyikhuphe ngexesha leCOVID-19 enesihloko esithi, ‘Undiphucile Khorona’. Le yeyesibini.

Zifumaneka kanjani iincwadi zakho?

Iincwadi zam okwangoku zifumaneka kum. KuFacebook ndinguYondela Mpondokazi Ngqokelela. Kwi-imeyile ndifumaneka ku: yondelangqokelela@gmail.com, ukanti ungandibamba nasemnxebeni ku-0787949921. Xa useKapa ungazifumana kwiNkuthalo Media.