Udliwe iR5 000 ngokusilela ukuthobela imiqathango yeLockdown

UMANEJALA wendawo ethengisa utywala nokutya, iBuccaneers eMonti, udliwe amawaka amahlanu eerandi (R5 000) emva kokusilela ukuthobela imithetho yokuvalwa kweentshukumo elizweni kwindawo ashishinela kuyo.

Abantu abatyelela iindawo zokuthengisa utywala bacetyiswa ngelokuthobela imiqathango yeLockdown UMFANEKISO: Lulama Zenzile

Ividiyo ebithubeleza kumakhasi onxibelelwano ibonisa abantu abatyelele eli shishini benganxibanga iimaski futhi besondelelene.

Ibhodi elawula ukuthengiswa kotywala eMpuma Koloni (Eastern Cape Liquor Board), kuquka namapolisa, bayityelele le ndawo beyofumanisa ubunyani bale vidiyo.

Ekudleni indlebe kwakunye nomanejala waseBuccaneers, uHarold Napier Goddard, lo manejala uye wabuvuma ubunyani bale vidiyo, watsho etyatyulwa umdliwo weR5 000, nekulindeleke ukuba awuhlawule ungadlulanga umhla wesibhozo kweyoKwindla.

Ingqonyela yaseEastern Cape Liqour Board, uGqr. Nombuyiselo Makala, uthe: “Abantu abatyelela iindawo ezithengisa utywala bacelwa ukuba bathobele imiqathango yeCOVID-19, ukuze sithobe isantya salo bhubhane.”

Abantu xa bebona kungathotyelwa miqathango yokuvalwa kweentshukumo kwiindawo zentselo bangatsalela kule nombolo 080 000 0420 kuWhatsApp 076 403 6223 bachaze ngqo iinkcukacha zalo ndawo kuquka nendlela ekophulwa ngayo imiqathango.