Udlwengulwe lipolisa eyokuvula ityala!

INTWAZANA eminyaka elishumi elinesixhenxe (17) ubudala yaseQumrha, ngethuba isiya kwisikhululo samapolisa iyokumangalela inkwenkwe encumisana nayo kuba iyibetha, ijike yaba lixhoba lokudlwengulwa lipolisa elo ibimangala kulo.

Ngokwengxelo yeCandelo eliZimeleyo eliPhanda amaPolisa i-IPID, ixhoba livule ityala lokuxhatshazwa yinkwenkwe encumisana nalo ngomhla wesithandathu kule nyanga yamanina, ze emva koko lagoduka.

Ingxelo iqhuba ithi eli polisa (45) laya kwikhaya lale ntwazana njengoko lalisithi liqhubekeka nophando, lathatha le ntwazana besiya esikhululweni samapolisa lisithi lifuna ukwenza udliwanondlebe nayo malunga netyala eli.

Endleleni eya esikhululweni, ipolisa belimana ukuphathaphatha ixhoba. Ukufika kwabo esikhululweni baya kwenye yee-ofisi zesi sikhululo apho lifike ladlwengula le ntwazana. Emva koko yakwazi ukubaleka yayokufaka esinye isimangalo kwangoko kwalapha ngaphakathi.

Isithethi seIPID, uLizzy Suping, uthi eli polisa belisebenza njengomcuphi kwesi sikhululo kwaye sele ngoku libeke phantsi iintambo emva kokwenza esi sehlo. Umrhanelwa ubanjwe ngomhla we19 kule nyanga.

Eli polisa liseziseleni sithetha nje liza kuvela eNkundleni eQumrha ngoMvulo weveki ezayo neza kube ingumhla wama29, nalapho liza kube lifaka isicelo sebheyile.

UMphathiswa wezoThutho kwakunye noKhuseleko ephondweni, nosandula ukubekwa uXolile Nqatha, usigxekile esi senzo senziwe leli polisa kuquka nezenzo zeGBV ezenzeka eQumrha.

“Sothuke kakhulu ngoba esi isiganeko sesinye seziganeko ezisibuyisela emva ukuzisa ithemba kwisipolisa xa ngabe kusenzeka izinto ezinje. Sifuna ngoku umthetho uthathe indawo yawo. Abantu abaphatha gadalala oomama kwakunye nabantwana mabajongene nengalo yomthetho.

“Okundivuyisayo kukuba eli polisa lingaphakathi. Alithanga liqala ukuvela enkundleni labe selinikwa ibheyile, oko bekuyokundidanisa kakhulu ingakumbi phantsi kwemeko eqhubeka kwilizwe lethu yokuphathwa gadalala kwamanina nabantwana,” utshilo uNqatha.

UNqatha ukwaqhwabele izandla amapolisa esithi awakhange ayifihle le nyewe kuba ekhusela ugxa wabo, ayiveze elubala.

Uqhube wathi okumdanisa nangakumbi kukuba oku kwenzeke kanye nangenyanga ejongene namanina. Uthi izenzo zeGBV azamkelekanga nanini na kweli phondo.

Uthi umngeni ngoku usele kwingalo yomthetho ekuncedeni ixhoba kuwo omabini amatyala ewavulileyo elokuxhatshazwa sisithandwa salo kwanelokudlwengulwa lipolisa.