UDM: Lifikile ixesha lotshintsho

Sithandiwe Velaphi (SV): Ihamba njani inkqubo yokugaya inkxaso yeUDM eMpuma Koloni?

Mabandla Gogo (MG): Okokuqala inkqubo yethu yokugaya inkxaso iqhuba kakuhle kakhulu. Siyaqhuba ngokungena umzi nomzi, sicela abantu ukuba basivotele, sikwabacacisela ngokubaluleka kokuvota. Sikwenza oko ngokubacacisela ngokubaluleka kwedemokhrasi, ukuze bazi ukuba ziintoni ekufanele bazilindele ngomhla wovoto njengabantu baseMzantsi Afrika. Okwesibini, sityelela iinkosi sizibonisa indima yazo ebalulekileyo kwidemokhrasi, kuba siqaphele ukuba iinkosi zibekelwe ecaleni. Awukwazi ukuthetha ngophuhliso lwasezilalini ube uzibekele ecaleni iinkosi. Okwesithathu, sibamba iindibano apho simema iinkokheli zethu zikazwelonke zithethe noluntu. Ngokomzekelo ngomhla wamashumi amabini anesithathu (kuTshazimpuzi), uHolomisa (Bantu) uza kube ethetha noluntu kwaDalindyebo koMkhulu eBumbane. Into ebalulekileyo kukufundisa uluntu ngamalungelo abo. Okulandelayo emva kwamalungelo, sichaza ngezinto abantu ekufanele bazilindele kurhulumente. Apha ekugayeni inkxaso siqaphela ukuba iSABC itshintshile kwindlela ebisenza ngayo ngaphambili, apho ibinika ithuba kuphela iANC kumajelo ayo. Kodwa ngoku iSABC inika onke amaqela ezopolitiko, ingakumbi lawo anabammeli epalamente, ithuba lokuvakalisa ilizwi kubavoti.

SV: Xa nigaya inkxaso yeyiphi eyona nto exhalabise abantu baseMpuma Koloni, abakhala ngayo bonke?

MG: Into abakhala ngayo abantu baseMpuma Koloni kukungabikho kwemisebenzi, yeyona nto bakhala ngayo kakhulu leyo. Xa sikwiindibano noluntu umbuzo wokuqala ubuza ngezicwangciso zethu zokudala amathuba engqesho. Abantu bakwaxhalabe ngokhuseleko lwabo kwanomcimbi wobuqhophololo odala umsantsa omkhulu phakathi kwezinhanha nabantu abahlelelekileyo. Uthi umntu, phantsi korhulumente okhokelwa yiANC, sele efunyanisiwe ukuba wenze ubuqhophololo, angenziwa nto. Lo nto ibenza bangabi nathemba kumbuso abantu. Umzekelo abantu ababetye imali yomngcwabo kaNelson Mandela basekwizikhundla zolawulo nanamhla oku.

SV: Yeyiphi eyona nto iphezulu kumqulu wezithembiso (manifesto) weUDM, ingakumbi ngokwabantu baseMpuma Koloni?

MG: IMpuma Koloni ayinamigodi, ngoko ke lo nto iyenza ibeliphondo elithwaxwa yindlala. Into esiyiphakamisayo siyiUDM sithi xa uthetha ngophuhliso lweelali kufuneka ugxile isikakhulu kuqoqosho lwezolimo, kuba eso sisixhobo sokulwa indlala. Makulinywe, abantu babheke emasimini, urhulumente abancedise. Abantu mabanikwe imbewu yasimahla, balinyelwe ze batyalelwe ngurhulumente. Emva koko urhulumente makancedise avule imarike ukuze abantu bakwazi ukuthengisa iimveliso zabo zezolimo. Ukulwa indlala likhubalo elihamba indlela ende. Kwakhona, urhulumente makavule amathuba okuba kube lula ukutyala imali eMpuma Koloni. Ukuba uya kwiindawo ezifana neDimbaza, Gcuwa nakooMthatha ufumanisa ukuba kukho imizimveliso ekwakufudulwa kusetyenzwa kuyo, kodwa ngoku akwenziwa nto kweza ndawo kuba akukho nkqubo ecacileyo yokutsala abatyalizimali ukuze ivulwe kwakhona la mizimveliso.

SV: Abantu abangaphangeliyo, ingakumbi ulutsha, bahlala bezibuza ukuba bavotela ntoni na. Nithini kubo?

MG: Awunakuthi xa uhlamba usana, uthi xa uchitha amanzi uvele uchithe nosana olo. Umbutho osoloko ulawula eli lizwe iminyaka engamashumi amabini anesihlanu yiANC, nethe ayabahoya abantu abatsha. Ngoku ke ngoku awukwazi ukuqaba ngepeyinti yonke le mibutho, kuba asikho elulawulweni. Apha eMzantsi Afrika sinombutho ongakhathalelanga bantu othi uyakuphatha de kubuye uYesu.

SV: Yeyiphi eyona nto efuna ukuzuzwa yiUDM kolu lonyulo ngokwaseMpuma Koloni?

MG: Yonke into ixhomekeke kubavoti. Xa ucwangcisela unyulo, iinjongo zakho kukuphumelela. Kodwa ke ukuba abavoti abenzanga ngale ndlela ubufuna ngayo kubakho udano, kuba lo nto ithetha ukuba indlala iza kuqhuba igquba. Iinjongo zethu kukutshintsha urhulumente waseMpuma Koloni. Lifikile ixesha lotshintsho. Ukuba asikwazanga ukuphumelela, sakwamkela nokuba singumbutho ophikisayo noxa nje sifuna ukungena elulawulweni.

SV: Sesiphi isicwangciso sesibini eninaso xa ningakuzuzi enifuna ukuzuza?

MG: Ezingqondweni zethu iyankenteza into yokuba iANC ayingesifumani isininzi kwakhona, into ethetha ukuba ngahle siye kurhulumente wenkazathi (coalition). Kodwa urhulumente wenkazathi akaxoxwa ungekaziboni iziphumo, uxoxa emva kweziphumo zolonyulo. Kodwa yona iDemocratic Alliance izibonakalisile kuthi ukuba inoburhalarhume ngoko ke kunganzima ukuphinda sisebenzisane nayo.

SV: Uthini umyalezo eninawo kubavoti njengokuba kusiyiwa kunyulo ngomhla wesibhozo kuCanzibe?

MG: Sithi kubavoti baseMpuma Koloni, nali ithuba lokuthi bazikhuphe kwingcinezelo yeANC ngokuthi bavotele iUnited Democratic Movement abayaziyo ukuba iqamele ngeentsika eziquka urhulumente onyulu, ongenabusela, apho zonke izinto zikarhulumente kufanele zisiwe ebantwini.