Udutyulelwe emzini wakhe ngamapolisa

Kapa: Yindoda eneminyaka engamashumi amane anesibhozo
ubudala edutyulwe yasweleka kwingingqi yoo-42 eMakhaza, eKhayelitsha.

Ingxelo zidiza ukuba amapolisa ebeyokuqhuba ugqogqa
wesiqhelo kula ngingqi, ze alunyelwa indlebe ngokuba kuthengiswa iziyobisi kumzi
othile nalapho aye kugqogqa khona.

Usomlomo wamapolisa aseHarare uSajini Siyabulela Vukubi
uthi: “Amapolisa ebeqhuba ugqogqa ze utata wekhaya wakhupha isikere
esikufutshane wazama ukuhlaba ipolisa ebeligqogqa kodwa, wabonwa lipolisa
lesibini neliye lakhupha umpu walo ladubula kumninimzi wabhubha.”

Nangona kunjalo, ngaphandle kwindawo yexhwayelo abamelwane
bakwaNdzondile bathi umfi ibiyindoda elungileyo ethengisa amanqina namaphiko
enkukhu.

Isihlobo sosapho ebesikhona ngaphakathi endlini ngethuba
lesiganeko nesicele ukungadizwa ngagama sithe “ Afikile amapolisa singaphakathi, mna, ubhuti nenkosikazi yakhe athi afuna intsangu le ithengiswayo aqalisa
ukugqogqa.

“Ndive ngesithonga sompu sisitsho kubhuti wabe ebephezu
kwebhedi, ndaphuma, ndabaleka, ndazimela ecaleni kwendlu.”

Iqumrhu eliphanda ngezityholo ngasemapoliseni i-IPID, idize
ukuba ayikafumani sikhalazo ngethuba sizama ukufumana ingxelo yokuba ingaba
kukho uphando okanye ityala elivuliweyo kusini na, nangona kunjalo,  omnye wabecuphi ongenakudizwa obekwindawo
yexhwayelo uthe oko bebelinde abaphuma kweli candelo.

UMoses Dlamini we-IPID uthi baqhuba uphando ngesi siganeko, kwaye bafuna ukufumanisa ukuba ingaba amapolisa ebekwindawo yexhwayelo omathathu anetyala kolu dubulo kusini na, okanye lipolisa elilodwa kusini elizakubekwa ityala.