UEskom unikise ngeR50 000 kwiCala High

INKAMPANI yakwa-Eskom eMpuma Koloni ibambisene nabakwa Education With Enteprise Trust bawonge ngembasa isikolo samabanga aphakamileyo iCala High ngenxa yokuba sesona sikolo ukufundisa ngezoshishino kulutsha.


Ingxelo ithi esi sikolo sifumene ibhaso lamashumi amahlanu amawaka eerandi (R50 000). 


Othethe egameni labakwaEskom eMpuma Koloni uZama Mpondwana uthi banenjongo ebanzi ngokwenza oku. 


“Minyaka le siye sikhangele esona sikolo senze kakuhle kukhuphiswano olubizwa ngokuba yiSimama Ranta School Enterpreneurship Education kuzwelonke, iCala High iphume phambili ke kwezalapha eMpuma Koloni izikolo,” utsho uMpondwana. 


Uthi le nkqubo iqaphela ikwanika imbeko izikolo ezitshatsheleyo ukufundisa ushishino kubafundi ekulindeleke ukuba babengoosomashishini ngenye imini. 


“Sikwanayo injongo yokukhuthaza ulutsha ukuba lubone izifundo zoshishino njengenye yeendlela zokuphila ukuze baqeshe, baphilise isizwe,” utshilo uMpondwana.

 

Iimbasa zeSimama Ranta zinikisa ngembasa kwizikolo ezithathu kwiphondo ngalinye ngokomsebenzi abawenzayo ukukhuthaza ushishino lwabasaqalayo.


UKamva Yozi ngumfundi owenza izifundo zoshishino eCala High, uthi kuyamvuyisa ukubona isikolo sakhe sifumana inkxaso. 


“Kubuhlungu ukuba ube nombono ungenazo izinto zokuqalisa ukuqhubela phambili umbono wakho, ndifunde ukuba akubalulekanga ukwenza ingeniso kodwa kufuneka kuhlale kusenzeka umahluko ezimpilweni zabantu abaninzi ngenxa yoshishino,” ucacise watsho uYozi. 


Ongumlawuli kwaEskom eMpuma Koloni Collin Reddy uthi:


“Kubalulekile ukuba abafundi bafundele ukwenza umahluko kwintlalo logama bexhasa imeko yezimali yelizwe labo.”


Uthi ihlabathi lifuna abantu abatsha abasebenzela ukwenza inguqu kwimeko yentlalo yabo logama bekwancedisa inguqu zokuphuculwa koluntu jikelele.

 

“Ukuxhasa iinkqubo zemfundo, ushishino nezempilo ngezimali nezinye iindlela yinxalenye yamalinge eEskom Foundation ajoliswe ukuphucula impilo zabantu boMzantsi Afrika,” utsho uMpondwana. 


Idolophu yaseCala inembali yokuzibalula kwezemfundo nangokuvelisa oompondozihlanjiwe beenkokheli ezifana noDumisa Ntsebeza, Bathandwa Ndondo noGwede Mantashe nabanye abaninzi.