Ufakwe iayini eshushu ngenxa yekhondom!

Ingaphandle ngebheyile indoda yaseGcuwa ethe ya-ayina umama womntwana wayo nokwasisithandwa sayo ngeayini etshisa bhe ngenxa yephetshana lekhondom elibhaqe kwimpokotho yebhulukhwe.

Le ndoda ijongene netyala lokuzama ukubulala iyabuyela kwakhona ngoLwesithathu kwiveki ezayo enkundleni eGcuwa emva kokuba yathi yanikwa ibheyile ngomhla weshumi kwinyanga ephelileyo.

Ingxelo ithi ixhoba (29) elingumama womntwana kule ndoda litshe latyhufutyhufu ubuso kuba indoda yakhe yasuka yabona eli phetshana lekhondom kwimpokotho yebhulukhwe yalo. Lo wasetyhini uphantse ukubulawa kuba kusithiwa uyaxoka koko uyadyola ngaphandle.

Ingxelo iqhuba ithi lo wasetyhini uqale ngokubethwa phambi kokuba atshiswe ngeayini. Indoda ibuze ngeli phetshana ilibhaqa kule bhulukhwe, ixhoba labe lingahoyanga kuba lisazi ukuba lelabo bobabini njengoko belisetyenziswa ngabo.

Ixhoba lithe lakuphendula ngokungahoyi lankulwa de labe liyoyisakala emandleni, ngethuba lisathe tywa phantsi, indoda iqwele ngokuli-ayina ngeayini eshushu ukuqala ebusweni ukwehla ngamabele, nekuvakala ukuba ibimane iyiplaga xa ipholile.

Ixhoba lilele iintsuku eziliqela esibhedlele eGcuwa linyangwa ngenxa yezivubeko zokubethwa kwanezilonda zokutshiswa yiayini.

Ngethuba isesibhedlele ilwela ubomi bayo le ntokazi, utata womntwana ebenikwa ibheyile nalindele uLwesithathu weveki ezayo enkundleni.