Ufikile uFikile!

Yazi nokuba singohluka ngokwezimvo zezopolitiko, mhlawumbi nangemibutho esiyixhasayo, kodwa uMpathiswa wamaPolisa uvuselela ithemba kwikamva lobunkokheli beli lizwe.

UFikile Mbalula obekekileyo wayekhe wasibambisa ongezantsi eseyinkokheli yephiko lolutsha lombutho olawulayo. Waye ngukhamisatyhale wenkokheli ehleli nje engakudanga esigezweni nakwizinto ezingenancasa.

Ukuba uyaqwalasela unkabi lo yayinguphumasilwe kamakrwadeni kwakudala. Ndiyafuna ukuthi basinceda oobhuti Tony Yengeni apha kuye.

Ukuba uyakhumbula kakuhle ngonyaka ka-2008, lo kaMbalula wasiwa esuthwini ligqiza lamadoda athile elalikhokelwa nguYengeni, Nyami Booi, kunye noMcebisi Skwatsha. Andiyazi nokuba kukuzalisekiswa kwesiko na, okanye kukuba wayenyulelwe kwisigqeba solawulo oluphezulu lweANC (NEC) ngelo xesha kusini na? Kodwa esiyaziyo inye, emva koko waye wazola umfana, wayinkokheli enesidima nenencasa into ephuma emlonyeni yayo.

Jonga nangoku emva koko isakhono asibonakalisileyo ngo2009, ngexesha engusekela mphathiswa wamapolisa, waye wayintloko yekhwelo lokugaya ivoti kumbutho olawulayo, kwaye yaye yayimpulelo enkulu.

Ngexesha lakhe lokuba ngumphathiswa wezemidlalo, akubangakho zikhwazilima ezafunyanwayo ngabaphengululi beencwadi zezezimali, ithi lo nto ulawulo lwakhe lwalungenadolo.

Kodwa ke akukho nzwana ingenasiphako, nalo ka Mbalula akohlukanga tu. Uyabona xa ke umntu emkhulu kula minatha yonxibelelwano oo-twitter noo-facebook, ingakumbi uyinkokheli yabantu, uba namaxesha akhe axambulisane nabantu abamchasayo.

Iimbono zethu zona azizokusoloko zifana oko, ithi lonto xa ukulaminatha yonxibelelwano zilindelekile iingxabano nokungaboni ngaliso linye nabanye abantu. Sonke siyamazi uMbalula lo ayingomntu uyibalekayo imfazwe yamagama, likroti ubhuti, akukhonto ayiyeka idlule.

Zininzi ke iimfazwe zakhe zeentonga zomlomo azilwileyo kula minatha yonxibelelwano, kodwa eyona igqamileyo mvanje yileyo iphakathi kwakhe nomsasazi wezemidlalo uRobert Marawa.

Ngumsina ndozele wemfazwe yemimnyaka ephakathi kwesi sibini, kodwa ngoku kwezi ntsuku zidlulileyo sothuke xa umphathiswa efaka nabomthetho kule nto.

Eyona nto ingamandla yeyokuba lo kaMarawa ubhale kuTwitter ukuba uMbalula kudala esenza iinzame zokuba agxothwe e-SABC. Ukhawulezile ke uMbalula wamphedula kwangoko emkhumbuza ukuba kudala i-SABC ifuna ukumgxotha kodwa ethethelelwa kwanguMbalula lo. Kusemva kwaloo ncoko ke apho uMbalula efune ukuba uMarawa azokucela uxolo kuye ngezo zityholo, uthe akungayenzi lo nto uMarawa, uMbalula wafaka amagqwetha.

Ndimthandela ukungafihlisi oku xa esenza izinto umphathiswa lo, nokuba singayitolika njani le meko kodwa ibonisa ubunkokheli obunomqolo nobuthanda ukwenza izinto ngokwendlela yomthetho.

Nithi ayibobunkokheli obunje esibudingayo apha eMzantsi?

Singayanga kude nantsi enye imeko andiphathele yona kamnandi lo kaMbalula, le yala mcimbi kaBerning Ntlemeza umphathi osanqunyanyisiweyo wee-Hawks. Iinkundla zamatyala zimfumanise lo kaNtlemeza engalungelanga ukuba abengumphathi wee-Hawks, uNtlemeza uye wafaka isibheno kwinkundla engaphezulu kuleyo ukuba ijike esi sigwebo. Khange akwazi nokulinda umthetho adlale indima yawo, kuthiwa lo ka Ntlemeza ngomvulo ufike sele eshaya isigingci kwii-ofisi zee-Hawks.

Umphathiswa uMbalula khange aphozise maseko, uye kwangoko kuloo-ofisi wabiza oonondaba wabaxelela ukuba soze lo kaNtlemeza enze unothanda isenguMbalula ophetheyo nje.

Luthe lungekapheli olo suku wazibuyisa zonke izinto zomsebenzi abezithathile uNtlemeza.