UFord usebenzisana neNMMU eBhayi ukuvelisa iinjineli

KWIINJONGO zokuphuhlisa izakhono, uqeqesho nophando, inkampani eyenza izithuthi iFord inikeze ngeenjini ezimbini zohlobo lweDuratorq TDCi kwiYunivesithi iNelson Mandela Metropolitan (NMMU) eBhayi.

Ezi njini zinikezwe nguJim Vella, uMongameli webutho lophando ngeenjini kwaFord.

Ezi njini ziza- kusetyenziswa lisebe leMechanical Engineering ngeenjongo zokuphucula iimeko zabafundi, zokufunda umsebenzi wokulungisa iimoto.

“Siyavuya kakhulu ukuzibandakanya kwethu neNMMU, into ezakukhokelela ekuvelisweni kweenjineli zelizwe lethu,” kutsho uVella.