Ufuna ilungu lobudoda lomntwana wakhe

“Ndicela urhulumente ancede abuyise ilungu lobudoda lomntwana wam, kuba nam ndifuna abazukulwana njengabanye abafazi”. Oku kuthethwe nguThandi Manzanga [ayilogama lakhe lokwenyani] ngethuba esothula ingxelo yakhe kwikomishini ejongene nokukhusela, nokuphakamisa izithethe, iinkolo neelwimi zeli eLibode.

Le komishini ijikeleza eMzantsi Afrika imamela uluntu malunga nengxaki yokubhubha kwabakhwetha. Unyana walo mama uMandla Manzanga wonzakala ngo1996 waza washunqulwa ubudoda ngenxa yobutyhakala obenziwa ngamadoda ayemgcina esuthwini eLibode. “Ukuba urhulumente angenza icebo kufunyanwe amalungu obudoda – bafakwe ezo zinto aba bantwana ukuze bakwazi ukufumana abantwana.

Umsebenzi wokwenza iimvavanyo zimvo zoluntu uqale ekuqaleni kwenyanga ephelileyo kwiphondo laseRhawutini. KweyoMnga kunyaka ophelileyo, ngabakhwetha abangamashumi amabini abathi babuya bengena budoda esuthwini kweli leMpuma Koloni.

Othethe egameni leSebe leNtsebenziswano kuRhulumento neMicimbi yeMveli uMamkeli Ngam, waphawula wathi ngeli nani: “Bangaphezulu kwala mashumi mabini abantwana abalahlekelwe bubudoda kule yoMnga, abanye abasixeleli,” watsho uNgam. Elinye lamaxhoba embubhiso yasesuthwini emaMpondweni uSolomzi Bodoza waqhawuka umlenze nengalo ngenxa yezi zigebenga uthethe wathi: “Ndiluxhasa kakhulu uluvo lokuba sibuyekezwe ngurhulumente ukuze akwazi ukukhusela ukwenzeka kwale nto, bafakwe ubudoda abo bangenabo, ingalo yam nomlenze wam ubuyiswe ngurhulumente nabanye abaninzi,” utsho uBodoza.

Uthi urhulumente makavule iziko eliza kukhokelwa ngamaxhoba angenabudoda, imilenze namanye amalungu omzimba kufundiswe ulutsha. “Bangafundiswa phambi kokuba bafike kwinqanaba lokwaluka, ukuziba akulunganga, ukuthatha indlela ezinqumlayo akulunganga, nokuhlobana nabantu abavula izikolo ezingekho mthethweni ingehla le ngxaki,” utshilo uBodoza. Ethetha eLibode, usihlalo wale komishini uThoko Mkwanazi -Xaluva uthe: “Andisokuze ndiphumle bengekabanjwa abantu abenza eli sikizi kubantwana abali kamva loMzantsi Afrika, ndifuna ukuba kubuyelwe kwiinkcukacha zokubanjwa kwabo sikhangele ukuba kutheni bephinda baphume,” uthethe watsho.

Amagama aphambili kwabo kumele ukuba babanjwe ngokutsho kukaXaluva aquka uMtshayina waseLibode, uLusikisiki waseBizana noMabena. UThandi Manzanga uthi le komishini ithembisile ukuba izakubuyela kubo malunga nesicelo sokuba afakelwe ubudoda la maxhoba. “Bathembise ukuba bazakubuyela kum, kodwa ndibaxelele ukuba urhulumente lo uqhelile ukusivuselela amanxeba ngokusibuza izinto ajike angaphinde eze kuthi ngokwesithembiso sabo,” uthethe watsho uManzanga. Le komishini izakuhambela amaphondo aquka iNtshona Koloni, Limpopo noMntla Ntshona besabela ezi ngxaki.

UMkwanazi-Xaluva uthi kamva bazakwenza ingxelo ezakuba iqulethe iingcebiso eziya kurhulumente kazwelonke. Ukubhubha kwabakhwetha ingakumbi eMpuma Koloni ngumcimbi osele uqhelekile ehlotyeni nasebusika kweli.

USibusiso Tyhulu waseCacadu wabaleka eRhawutini emva kokulahlekelwa lilungu lakhe lobudoda, ukanti u4/5 waseNgqeleni yena wancama ikhaya lakhe emva kokuba waxhatshazwa esuthwini waphulukana nelungu lakhe lobudoda.

Lo mama uthi uhleli iminyaka emithathu engamazi unyana wakhe ukuba akanalo ilungu lobudoda.”

Ndive ngabahlobo bakhe emva kwexesha ukuba akanalo endifihlela, ndimbona eneengcwangu esoloko ebonakala engonwabanga,” utshilo uManzanga.