Ufuna libizwe ngeliphi igama iphondo lakho ?

Kuvakala isankxwe njengokuba ikhwelo lokutshintshwa kwegama lephondo iMpuma Koloni lisiya lifumana umfutho. Le ngxoxo ibisele ithande ukuba yintsindabadala ukusukela oko urhulumente wenza isiphakamiso esikumila kunje ngowama2002.

Ikomiti eyayichongwe yiNkulumbuso engasekhoyo uMfundisi Makhenkesi Stofile, ikhokelwe yimbongi yomthonyama nayo elanduleleyo eli, uJongela Nojozi, yenza isiphakamiso samagama amahlanu; KwaXhosa, KwaNtu, IMpuma Kapa, EKhaleni neNciba.

Kwabethana izimvo kumaqela ezopolitiko aquka iAfrican National Congress neDemocratic Alliance ngala magama nangona isininzi sathanda ukuya kulawo athi KwaXhosa neMpuma Kapa.

Kutshanje iNkulumbuso yephondo, uOscar Mabuyane, uvakalise ukuba eli phulo liza kunikwa ingqwalasela emandla kwaye akanqweneli ukuba lidale umsantsa namaxhala. Ngethuba evula iNdlu yoWisomthetho yePhondo kweyoMdumba kunyaka ozayo, mhlawumbi igama elo liya kube lisiziswa eluntwini.

Kodwa ziyabethana izimvo zabantu kulo mcimbi. Bambi bathi yinkcithaxesha nemali ebi nokusetyenziswa ekuphuhliseni ubomi babo neendawo abahlala kuzo. Bakhala ngelithi eli phondo lelona lisokolayo nelisilelayo kwiimfuno ezingundoqo.

Bahambisa ngelithi urhulumente makazikhathaze ngokuphucula iimeko ezikolweni, ezibhedlele nakuwo amaziko akhe. Utshintsho lwasoloko lungqubanisa izimvo kakade.

Kwisixeko seeNgcwele eRhini ngowe2007 kwakunga kungaphalala igazi xa kwakutshintshwa igama lesiNgesi uGrahamstown yayiMakhanda. Ubomi busaqhuba kweso sixeko soondlebende.

Ukanti neBhayi nalo liza kuzeka mzekweni kungekudala kuba sivelile isiphakamiso sokuba ibizwe ngomlambo iGqeberha. Abahlali balapho banikwa ithuba de kube sekupheleni kwenyanga yeNkanga ukuba baphefumle. Lilonke mlesi sela amanzi uxole, igama lephondo lakho liza kutshintshwa kungekudala, ziqhelanise nalawo akhankanywe ngentla.

Kulindeleke ukuba iSebe lezeMidlalo neNkcubeko eliphantsi koMphathiswa uNkosikazi Fezeka Bayeni likhabele ezipalini liqoshelisa le nkqubo. Singasemoyeni!