Ufuna ukuphuhlisa ulwimi lwesiNtu othweswe isidanga kwisiXhosa

UNtombenani Styoshwana othweswe isidanga seeMasters kuGuqulelo-lwimi eNMMU

Ukuguqulela intetho ukusuka kulwimi lwesiNgesi ukuya esiXhoseni akululanga kangangokuba kucingeleka, akunakwenziwa nokuba ngubani kuba elwazi olo lwimi.

Olu luluvo lukaNtombenani Styoshwana osandul’ ukuthweswa isidanga seeMasters kuGuqulelo-lwimi (MA: Translation) kwiYunivesithi iNelson Mandela Metropolitan. UStyoshwana usenze ngesiXhosa esi sidanga, enikwa inkxaso-mali liSebe lezoBugcisa neNkcubeko.

Isihloko-ndaba sophando lukaStyoshwana besisithi: “Uhlalutyo lweengxaki zokufana nokungafani kolwimi oluguqulelwe esiXhoseni kwiincwadi zabafundi zokusebenzela zesiXhosa zeSebe leMfundo esiSiseko kumabanga aphakathi, ukusuka kwibanga lesi-4 ukuya kwelesi-6.”

Uthi isizathu esibangele ukuba akhethe esi sihloko kukuqwalasela iingxaki ezikhoyo kwezi ncwadi, abahlangabezana nazo ootitshala kunye nabafundi xa bezisebenzisa.

“Ezinye iinjongo kukwenza igalelo ekuphuhlisweni kweelwimi zesiNtu. Abaguquli bazo bazame kangangoko, kodwa zikhona iindawo ezifuna ukulungiswa.

“Into ebendifuna ukuyizuza ngesi sihloko kukuqwalasela ukuba zingakanani iingxaki zenguqulelo kwezi ncwadi, kwaye loo nto inegalelo elinjani kubafundi nootitshala abazisebenzisayo.

“Ezi ncwadi ziguqulelwe esiXhoseni ukusuka kulwimi lwesiNgesi, nto leyo engumceli-mngeni kuba ngamanye amaxesha oko kuguqulelweyo akunxulumani ncakasana nesiqendu esiguqulelwayo, loo nto iye ibangele ukulahleka kwentsingiselo baze abo bazisebenzisayo bangawufumani ngokufanelekileyo umyalezo okanye intsingiselo. Zininzi izinto ekufuneka ziqwalaselwe ukuze kuphume iziphumo ezizizo,” kutsho uStyoshwana.

UStyoshwana uthi esi sidanga siqulathe ulwazi olunzulu ngokusetyenziswa kolwimi, izinto ezibalulekileyo ekumele ziqwalaselwe xa uguqulela intetho ebhaliweyo ukusuka kolunye ulwimi ukuya kolunye (nokuba kungesiXhosa ukuya esiNgesini okanye ngesiNgesi ukuya esiXhoseni) ukuze intetho ifane, baze bonke abantu bafumane umyalezo okanye intsingiselo enye.

“Izinto ezininzi nokuba zezaseburhulumenteni nokuba kusezibhankini, amaxesha amaninzi imiyalezo iye ibhalwe ngolwimi lwesiNgesi, nto leyo ibangela abantu abangaluqondiyo olo lwimi bangalufumani ngokufanelekileyo ulwazi.

“Ezi zifundo zandisa amathuba kuba bembalwa kakhulu abantu abakufundeleyo ukuguqulela intetho ebhaliweyo. Isidanga esi sikwaqulathe nemigaqo nemithetho yenguqulelo nezakhono ezifunekayo,” kutsho uStyoshwana.

UStyoshwana wenze uphando lwakhe ngokuqwalasela iincwadi zesiXhosa, ezithelekisa nezo zibhalwe ngesiNgesi zebanga ngalinye.

“Oku kuye kwandinika umfanekiso wokuba zikhona iindawo ezingalandelekiyo kwezo zesiXhosa ngenxa yamagama angangqamananga asetyenzisiweyo okanye kungazalani konke konke noko kukwincwadi zesiNgesi, nto leyo esisithintelo ekuqondeni oko kufundwayo.

“Ngamanye amaxesha kufumaniseka ukuba intetho iguqulelwe ngqo kuleyo yesiNgesi, ize esiXhoseni ingabi nantsingiselo. Ukanti ngamanye amaxesha oko kukwisiqendwana sesiNgesi kushiyiwe kuleyo yesiXhosa iguqulelweyo.

“Ndiye ndafumanisa nokusetyenziswa kwamagama esiZulu ngamanye amaxesha endaweni yalawo esiXhosa. Kwimpazamo nganye endiyifumeneyo bendinika iingcebiso, ndisebenzisa ulwazi endilufumene kwezi zifundo,” utshilo uStyoshwana.

Imizekelo yophando iquka le ingezantsi;

Isiqendwana sesiNgesi: Rewrites a paragraph using the appropriate capital letters.

Isiqendwana esiguqulelwe esiXhoseni: Uphinda abhale umhlathi ngoonobumba abakhulu.

Ingcebiso yenguqulelo: Uphinda abhale umhlathi efakela oonobumba abakhulu kwindawo ezifanelekileyo.

Isiqendwana sesiNgesi: A race between the hare and the tortoise took place in the Green Tree Forest today.

Isiqendwana esiguqulelwe esiXhoseni: Ugqatso phakathi komvundla nofudo luqhubeke kwiHlathi leMithi eLuhlaza namhlanje.

Ingcebiso yenguqulelo: Ugqatso phakathi komvundla nofudo luqhubeke kwihlathi iGreen Tree namhlanje’.