Ufunyenwe ebotshelelwe kwisijungqu sepali ngentambo ugogo (83) kude kufuphi namangcwaba!

UNomboniso Doris Beca (83) nofunyenwe eguqiswe ngakwisijungqu sepali ebotshelelwe ngentambo entanyeni futhi sele ebhubile. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Induku ahamba ngayo, inxili yakhe ehlala imali, amakhadi okurhola indodla, isazisi sakhe, kwakunye neencwadana zemibutho, zifunyenwe ecaleni komzimba wakhe, ugogo uNomboniso Beca (83) obhaqwe eguqile kwesi sijungqu sepali yomzi othile nekungekudanga namangcwaba elali, kwindawo yakwaBhala eFlagstaff.

Ngokwengxelo yothethela usapho uNtombivelile Nopakela noncokole neli phephandaba, uthi ugogo ubhaqwe kusasa namhlanje ngoLwesine ngutata welali obezikhangelela iigusha zakhe ebezingabuyanga. Ubhaqwe eguqiswe ngamadolo ebotshelelwe ngentambo emqaleni.

Ingxelo ithi ugogo wagqityelwa ngoMvulo kule veki, abahlali baye baqalisa ukuxhalaba xa bengamboni ejikeleza eyadini kwakhe njengoko engumntu oye abonakale.

Umama uNopakela uthi ugogo ebengenaye umntwana, zange wabanabo ebezihlalela yedwa emzini wakhe. Uthi nangona nje ebecelelwa abantwana bokumhlalisa kuba emdala kodwa kuba eqhele ukuba yedwa ebengakuthandi ukuhlala nomntu, ibingeyonto yokuba akakhathalelwanga kuba engazelanga.

Uqhube wathi okwenzekileyo kugogo noko kuyaqaleka kula ndawo yabo kwaye kothusile.

“Ewe ziyenzeka izinto ezimbi kodwa iyaqala ukwenzeka le ibumila kunje nebuhlungu kanje. Isothusile kuba noko le lali ayondawo efana nezinye ngokuduma kakubi ngolwaphulo-mthetho.”

Kwindlu alala kuyo ugogo kufikwe kubonakala ukuba kuvundiziwe kukhangelwa into ibikhangelwa engaziwayo.

Usapho lukwacela inkxaso nakubani na kuba umzi kagogo wawuwile akabinawo amandla okuwuvusa. Kodwa ebenawo umbutho awubhatalayo koko kona kunzima ekhayeni.

Umsunguli wombutho olwela amalungelo abantwana kwakunye namanina iKhula Community Development Project EC, uPetros Majola usikhalimele esi senzo, esithi noko isuke yaxhaphaka inkohlakalo kwaye mayiheshuzwe.