Ufunyenwe ehamba ngogaga kwixhwele owabulala owayencuma naye

Indoda etyholwa ngokuhlaba owayesakuba sisithandwa sayo ebesinomyalelo wokhuselo (protection order) ngakuye, izihlandlo ezingamashumi amabini anesihlanu (25), ibanjwe ngethuba ikwikhaya lexhwele eMpuma Koloni emva kokubaleka KwaZulu-Natal kulandela isityholo sokubulala.

Iinkcukacha ezifunyenwe liphephandaba iDaily News zezokuba indoda eneminyaka engamashumi amane anesithathu (43) etyholwa ngokubulala uZama Girlie Mthembu, ibanjwe ngamapolisa aseGreenwood Park ixakekile isenza umsebenzi apho yayihamba ngogaga iphethe isixhobo yasisebenzisa ukubulala inkosikazi yayithandana nayo.

UMlamuli Micheal Qaba uvele kwinkundla kamantyi yaseThekwini ngoMvulo ejongene netyala lokubulala ngokucwangcisa. Ityala lakhe lihlehliselwe ekupheleni kwale nyanga ukuze afake isicelo sebheyile ngokusesikweni. Ubuyiselwe kwisikhululo samapolisa saseGreenwood Park njengoko kuza kuqhutywa uphando ngebheyile.

UQaba utyholwa ngokubulala uMthembu eKenville ngomhla woxolelwaniso (Day of Reconciliation) emva koko wabalekela kwelinye iphondo.

Kutyholwa ukuba uQaba waya kwindawo ahlala kuyo uMthembu eKenville wadibana naye malunga nomyalelo wokhuseleko awufumene ngakuye. Esi sibini saxabana waza wahamba uQaba.

Kutyholwa ukuba wabuya emva kwexesha elifutshane wafumana uMthembu kwigumbi likammelwane wakhe, kulapho uMthembu wahlatywa kayi-25 kumzimba wakhe ongasentla.

Umtyholwa wabanjwa emva kophando lwamapolisa olukhokelele kwindawo awayebalekele kuyo. Kuthiwa isixhobo sokubulala safunyanwa kuye ngethuba ebanjwa.

UZama Girlie Mthembu owabulawa ngowayesakuba sisithandwa sakhe, uMlamuli Micheal Qaba. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Kutyholwa ngokuba uqalise ukuhlaba uMthembu phambi kwengqina eliye labaleka layokufuna uncedo.

Kwincoko yomnxeba neDaily News, ubhuti kaMthembu, uTariq Mthembu, uqhwabele izandla amapolisa ngokumfumana umtyholwa.

“Njengentsapho siyawubulela umsebenzi owenziwe ngamapolisa. Sikwanethemba lokuba umsebenzi omhle onjengalo uya kwenziwa nasemva kokuba ityala lichotshelwe aze agwetywe. Siyathemba ukuba umantyi naye uzayidlala indima yakhe kwaye amgwebe ngokumnika isigwebo eside.

“Nangona ngenye imini esenokufumana ingqawule, uzobe selechithe ixesha elide kwaye edibene nobunzima basentolongweni.

“Ixesha aza kulichitha entolongweni liza kudlala indima ebalulekileyo ekubeni sijongane nesi sehlo kwaye liya kusinika uhlobo oluthile loxolo, oluya kusanelisa njengentsapho.”

UTariq uthe umsebenzi owenziwe ngamapolisa ukubamba le ndoda uphelise iingcinga ezixhaphakileyo zokuba amapolisa abawenzi umsebenzi wawo ngendlela eyanelisa uluntu.

“Umcuphi kunye neqela lakhe bandenza nditsho ngokuzithemba ukuba ezi zimvo aziyonyani, umsebenzi abawenzileyo undibonisile ukuba balithathela phezulu ityala kwaye bayithatha intlungu yethu yokulahlekelwa bayenza eyabo kwaye zange baphumle de wafunyanwa uQaba.

“Sibulela kakhulu, nalapho akhoyo udade wethu umphefumlo wakhe uzakuphumla ngoxolo ngoku. Ndiyayazi ukuba ekugqibeleni siza kufa; liyeza ixesha lomntu ngamnye ukuba abhubhe kodwa ubomi bukadade wethu bathathwa kakubi.”

ULindokuhle Ndlovu obesebenza noMthembu eGorimas Spices eSpringfield naye ebesenkundleni, umchaze umhlobo wakhe njengomntu wabantu.

“Ndiqale ukusebenza ngo-2022 noZama, wayebathanda yaye ebakhathalele abantu. Wayengumntu ozimiseleyo nowuthandayo umsebenzi wakhe.”

UNdlovu uthe uMthembu unabantwana ababini abangamakhwenkwe omabini, esithi aba bantwana ayingobakaQaba.

Uthe ikhaya likaMthembu liseMpangeni kwaye kulapho umngcwabo wakhe wenziwe khona.

“Ndafumanisa ngokubulawa kwakhe ngomhla we-17, kusuku emva kokubulawa kwakhe. Uhlatywe phambi komntwana omncinci owayekwindawo yomhlobo wakhe,” utshilo uNdlovu.

Eli bali liqale lavela kwiDaily News.