UGade utyelele iintsapho zabafundi abadutyulwe babulawa eMdantsane

Bathathu abafundi abadutyulwe babhubha konzakala wamnye kubusuku bangeCawe kwaNU 1 eMdantsane.

Kwaba bafundi, ababini bebefunda eMzomhle High School nekuye kwabhubha wamnye obesenza uGrade 12 omnye ulwela ubomi bakhe esibhedlele, abanye ababini bebesenza uGrade 11 eBuchule High School kwaseMdantase nababhubhele esibhedlele.

Ingxelo ephuma emaPoliseni aseMpuma Koloni ithi, ebusuku ngezithuba zentsimbi yeshumi (10) ngeCawe aba bafundi bane (4) bangamakhwenkwe nabaphakathi kweminyaka eyi17 ukuya ku19, bebefunda kuba ilixesha lokubhalwa kweemviwo zokuphela konyaka, ngethuba behlaselwa bedutyulwa.

Umnikazi wendlu kwaNU 1 uve ngezithonga zisithi gqi ngasemva kwigumbi ebelinabafundi.

Omnye kumaxhoba owonzakeleyo ubaleke waya ngaphambili eyokufuna uncedo, omnye ukhawuleze wabhubha kwangoko kwindawo leyo yexhwayelo, logama ababini beye babhubhela esibhedlele.

Oyena nobangela woku awukaziwa. Umrhanelwa nogama linguSiphelele Jako (32) ubanjiwe ngoMvulo kule veki ze wavela ngoLwesithathu ezinkundleni eMdantsane. Ityala lakhe limiselwe uFebhuwari wonyaka ozayo. Akayifumananga ibheyile ushiyeke ngaphakathi eziseleni.

UMphathiswa weMfundo eMpuma Koloni uFundile Gade namhlanje utyelele amakhaya amaxhoba eyokunika inkxaso ngeenjongo zokuthuthuzela la makhaya.

Uthi ingalo yoMthetho mayidlale indima yawo watsho ekhalimela esi sehlo esithi oku kuyabaxhalabisa.

ISebe likwakhuphe igqiza elizakuthi linikeze inkxaso ngokoluleko lwasempefumlweni kubafundi, ootitshala nakwiintsapho.

ULt Gen Nomthetheli Mene naye udlulise amazwi ovelwano kwiintsapho. “Sililisana neentsapho. USAPS uyazikhalimela izenzo ezinje zobundlobongela ingakumbi kulutsha lwethu abasenekamva elithembisayo, sakuqinisekisa ukuba ingalo yoMthetho idlala indima yayo, ” utshilo uMene.