UGade uyakugxeka ukudlwengulwa komfundi ona-5

Umfundi oneminyaka emihlanu waseBizana udlwengulwe ngethuba egoduka evela esikolweni.

Umfundi oneminyaka emihlanu ubudala ofunda kwisikolo iEmdeni Junior Secondary School udlwengulwe ngethuba egoduka evela esikolweni eBizana ngoLwesine we29 kweyoMdumba ka2024.

UMphathiswa wesebe lezemfundo eMpuma Koloni uFundile Gade usigxekile isityholo sokudlwengulwa komfundi oneminyaka emihlanu.

Uthi isebe sele likhethe igqiza lesithili eliza kundwendwela isikolo nosapho logama kuqhutywa uphando ukuze kufunyanwe iinkcukacha ezibambekayo ngalo mba.

“Ndishiyeke ndingenamazwi luhlaselo olukhohlakeleyo nolungenabuntu emntwaneni, oku kufuna ukuba kuvuselelwe isimilo kwiindawo esihlala kuzo. Silindele ukuba abaphandi besi siganeko basinike iinkcukacha ezithe vetshe malunga nesi siganeko.

“Ukuba kukho nabani na ofunyenwe enokungakhathali phambi kwesi sehlo, iintloko ziya kuqengqeleka. Ukongezelela, eyona nto indikhathaza kakhulu kukuba abantu abadala bafanele ukubakhusela abantwana bangabaphathi kakubi, ngokuqinisekileyo oku kuya kushiya isilonda ebomini balo mntwana umsulwa. Siyasigxeka kabukhali esi siganeko njengoko sichaphazele isidima somntwana,” utshilo uGade.

UMphathiswa ukwacela abezomthetho ukuba bakhawulezise uphando ukuze umenzi wobubi ajongane nentolongo ngesi sehlo.

Isebe liya kulungiselela inkxaso yalo ngokwasengqondweni kusapho oluchaphazelekayo, abafundi kunye nesikolo.

Isithethi samapolisa eMpuma Koloni, uColonel Priscilla Naidu, ungqinile ukuba ityala lokudlwengula lavulwa kwisikhululo samapolisa eMbizana ngoLwesihlanu, umhla wokuqala kweyoKwindla ka2024.

Uphando luyaqhuba. Akukho mntu ubanjiweyo ukuza kuthi ga ngoku.