Ugcadwe ngemibuzo uMark Zuckerberg

UMark Zuckerberg, uMlawuli oyiNtloko weMeta. UMFANEKISO: Tom Williams/CQ-Roll Call Inc/Getty Images

Amalungu epalamente yaseMelika agcade ngemibuzo uMark Zuckerberg ongumnikazi wenkampani yetekhnoloji iMeta malunga neendlela zokukhusela abantwana. Le palamante imeme uZuckerberg nezinye izikhulu zamakhasi onxibelelwano ngenxa yento abayibiza ngokuba kukungakhuseleki kwabantwana kumakhasi onxibelelwano.

UMarsha Blackburn wepalamente yaseMelika utyhola iinkampani zamakhasi onxibelelwano ngokunika abantwana ithuba lokubona izinto ezaziwayo ukuba azibafanelanga.

“Ngenxa yokuba lomxholo inguwo kanye onenzela imali, anibaxeleli okanye anibalumkisi abantwana ngezinto ezingabafanelanga kumakhasi wenu,” utshilo uBlackburn exelela uZuckerberg.

Egameni lezinkampani zamakhasi onxibelelwano, uMark Zuckerberg uthi aziyonyani iingxelo zokuba abakhathali ngomxholo ovela kumakhasi wabo ngokumayela nabantwana.

“Zikho zininzi iinkqubo zethu apho sixelayo ukuba umxholo ufanele abantu abangakanani ngeminyaka, ngoko ke siyakwenza okwethu ukukhusela abantwana,” utshilo uZuckerberg.

Amalungu epalamente aseMelika atyhola amakhasi onxibelelwano ngokuba ngunobangela wokuphela kwembeko, intlonipho nothando phakathi kwentlalo kumazwe ehlabathi.

“Abantwana bethu bachitha ixesha eligqithisileyo kula makhasi, abanathuba lokufunda, abanathuba lokuncokola neentsapho zabo, ukuncokola neentsapho kubalulekile kubo,” kutsho uBlackburn.

Ukubukela izinto ezinje ngesondo, imifanekiso eyoyikekayo, imifanekiso enegazi nokubulawa kwabantu zezona zinto ekutyholwa ukuba zenzakalisa iingqondo zabantwana.

“La makhasi mawancedisane neentsapho ukukhulisa abantwana abazakukwazi ukuthatha inxaxheba ekuphuhlisweni kwentlalo,” kutsho uBlackburn.

Nangona amakhasi onxibelelwano edlala indima ebalulekileyo ukukhawulezisa ukuhambisa imiyalezo phakathi koluntu, kodwa ngenene zininzi ezimbi ngayo.

UZuckerberg uthembise amalungu wepalamente yaseMelika ukuba bazakuzama ukwenza abanako ukuqinisekisa ukuba abantwana bayakhuseleka kumakhasi onxibelelwano.

URhulumente waseMelika ulungiselela ukumisela umthetho oza kuba ngqongqo ukulawula indlela asebenza ngayo amakhasi onxibelelwano.

“Abantwana abaminyaka iphakathi kweshumi elinesibini ukuya kwishumi elinesithandathu bachitha ixesha elininzi kumakhasi onxibelelwano, oku kwenza ukuba bakhule ngendlela engahambelani neminqweno yamakhaya abo,” uvale ngelo uBlackburn.