Ugcinwe eluvalelweni umalume ngokubhubha komtshana oneminyaka emithathu!

Kubanjwe kwavalelwa umalume wentwazana eneminyaka emithathu (3), emva kokuba ifunyenwe ibhubhile esitalatweni eNdlovini, ngoLwesine weveki ephelileyo, eBerdford.

Ingxelo yamapolisa ithi, intwazana le ibikwindawo yentselo nomama wayo emva kwentsimbi yethoba ngokuhlwa, ngethuba ithathwa ngumalume wayo. Emva kweyure emkile umalume wentwazana nentwana leyo, ubuye sele ehamba yedwa.

Ingxelo iqhuba ithi, intwazana ithe yafunyanwa sele ibhubhile esitalatweni eNdlovini, umzimba wayo unamanxeba.

Ukanti kuthe xa kuqhutywa uphando, amapolisa abamba ze avalela umalume oneminyaka engamashumi amane anethoba (49). Uvele kwinkundla yamatyala eBedford ngoMvulo, umhla weshumi kule nyanga yeSilimela ngetyala lokubulala.

Umenzi wesi sehlo uza kuhlala eziseleni kude kufike umhla we15 kule nyanga sikuyo, apho ayakuthi aphinde avele phambi komantyi. Ukanti angongezwa amatyala akhe, kwakube kufunyenwe ingxelo kagqirha ngowona nobangela wokusweleka kwale ntwazana. Ukanti umama wale ntwazana uvulelwe ityala lokungabinankathalo.

UMkomishinala wamaPolisa eMpuma Koloni uLt Gen Nomthetheleli Mene uchaze wathi isenzo esikhohlakeleyo olu hlobo ngakumntwana omsulwa siqaqambisa imfuneko engxamisekileyo yokujongana nolwaphulo-mthetho olujoliswe kwabasetyhini nabantwana ekuhlaleni.

“Izenzo ezimanyumnyezi ngolu hlobo ayikokophulwa nje kwemithetho yethu kodwa sisithuko eluntwini. Ukhuseleko lwabantwana bethu yeyona nto ibalulekileyo, kwaye siyakuqinisekisa ukuba ubulungisa bufezekiswa ngokukhawuleza nangokuqinileyo. Ngaphezulu koko, kufuneka sigxininise uxanduva olubalulekileyo lwabazali nabagcini babantwana ekukhuseleni intlalo-ntle yabantwana babo.

“Ubukho bentwazana encinane kwindawo yentselo iyaxhalabisa kwaye ayamkelekanga. Siyayiqonda ukuba abazali abaninzi bajongana neemeko ezinemingeni, kodwa noko kunjalo ukhuseleko lwabantwana mayibe yinto ehamba phambili. Sicela bonke abazali ukuba babenenkathalo enkulu ebantwaneni kwaye bajonge izenzo zabo. Ukungakhathali kulo msebenzi akusayi kunyanyezelwa,” ulumkise ngelo uLt Gen Mene.