UGogo uLeleki ubhiyozela ikhulu leminyaka ephila!

Ubhiyozele iminyaka elikhulu umakhulu uNosapho Maggie Leleki waseRhini kwinkonzo ebikwicawa yamaWesileUmfanekiso: BHEKI RADEBE

Usapho lenkondekazi yaseRhini uNosapho Maggie Leleki, owaziwa ngoMaMpondo, luthi luziva lusikelelekile ngokuba uThixo esamgcine phakathi kwabo uMaMpondo ade abe ufika kule minyaka akuyo.

UMaMpondo ebebhiyozela ukufinca ikhulu leminyaka wazalwayo kwicawe yaseWesile Circuit 201 eRhini ngoLwesihlanu.

Le nkondekazi yazalelwa kwifama eseHolo-Holo eRhini. Unyana kaMaMpondo, uMfundisi uSox Leleki nonguSekela-Bishop kwinkonzo yamaWesile kwisithili saseRhini, uthi kuziintsikelelo kubo ukuba bakhuliswe ngumama wabo, akhulise abazukulwana bakhe abasixhenxe kanti nesizukulwana sakhe.

UMfundisi uLeleki ethethela umama wakhe uthi, eyonanto athi imgcinile uMaMpondo ngumthandazo, ukuzithoba nokungatyi yonke into etyiwayo.

Uthi okunye okuye kukwenze uphile iminyaka emingaka kukukhokelisa intlonipho, hayi kubazali bakho nje kuphela.

UMfundisi uthi okunye okubonwabisayo kukuba umama wabo usakwazi ukubona, ukuva kwanokuzityela.

abongile.ginya@inl.co.za