UGqirha S.B. Radebe usezinyaweni zikaBiko

Umhla wama22 kuLwesihlanu wale nyanga yoMdumba, awunakuze ulibaleke ezimbalini.

KuLwesine owandulela olu suku, ndizive ndifana nqwa nekati, yona ethi yakubekelwa ngaxesha linye ubisi nenyama, suka ixakwe ingazi nokuba mayiqale ngeyiphi na, kuba kaloku ezo zizinto ezithandayo nezibaluleke ngokulinganayo kuyo. Kufike izimemo kum ngaxesha linye.

Esinye sisuka kwiBhodi yeeLwimi sisithi ndimenyelwa kumsitho wokubhiyozela iiLwimi zeeNkobe zikaZwelonke kumhlaba waseKhayelitsha eNtshona Kapa.

Kwangelo thuba, kungene esinye esisuka kuMaGatyeni uGqirha-lwazi Kondowe nakumzala wakhe uHoney intombi kaNtisa, besithi bacelwe ngunkosazana Nokubonga Matomela nongumququzeleli womsitho osingathwe yinkonzo iRevelation Church of God ekhokelwa nguDr SB Radebe, ukuba ndibe kho xa kuvulwa elinye lamathala eencwadi aza kunceda umlisela nomthinjana ontsundu, ekubeni noovimba bawo bolwazi kwiindawo abahlala kuzo.

Ngelishwa ke ingqondo yam nomfanekiso ngqondweni wam usuke ngoko nangoko wazinza kulo mnyhadala wokuvulwa kwethala leencwadi eliza kubangela abantwana bendlu entsundu baxhamle njengabanye abanamathala akufuphi kwiindawo abahlala kuzo.

Ngangendlela entle, ecoceke, elungiswe nezele ngayo ziincwadi ezikwinqanaba eliphezulu le layibrari, awungekhe utsho ukuba ibilusuku lokuvulwa kwayo. Sithe xa singena, sabona ithala elityebe lateketeke ziincwadi kwanezixhobo zokuxhonxa iingqondo, zixhobo ezo zifana neekhompyutha esele zinonxibelelwano lwe-Intanethi.

Ngala manyathelo, ubawo uRadebe uyasikhumbuza ukuba kakade abona vimba bolwazi bokuqala babelapha kwizwekazi leAfrika, yeka nje le nto imbali engabhalwanga sithi ma-Afrika iphosisa isithi kwafikwa kwizwekazi lethu kumnyama, kungaziwa nto kwaye singabantu abangenangqobhoko nankqubelaphambili.

Kaloku ithala leencwadi lokuqala nelona lalilikhulu ehlabathini jikelele, laliseYiphutha, apha kwizwekazi lethu iAfrika. Nobuchule okanye inqaba yokwakhiwa kwezakhiwo ezitsobhileyo eziphakamileyo baqala kwalapha eAfrika, ngezo phiramidi zaseYiphutha.

Kwintetho yam kulo msitho, ndigxininise ekubeni uDr SB Radebe ngala matiletile okuphucula ubomi nezakhono zomntwana ontsundu, usikhumbuza amatshantliziyo eAfrika afana nobawo uSteve Biko.

Kaloku ubawo uSteve Biko ngulowo waba nesibindi sokukhuthaza umzi ontsundu ekubeni uyeke ukuxhomekeka kwezinye izizwe ukuze ube nokuphila okanye ube nokuba nezinto ezizezawo.

Njengobawo uRadebe, uSteve Biko wakwazi ukuseka iZibonele Trust neyayinamashishini abantu abantsundu nalawulwa ngabantu abantsundu kwiindawo abahlala kuzo. Kule Trust abantu babethunga bathengise, balime bathengise, kukho naphakathi kuyo ikliniki enceda abantu bakowethu kwizigulo ezithile.

Ndiyaphinda, ubawo uSB Radebe ulandela ezinyaweni zikaBiko, ukhumbuza umzi ontsundu ukuba ukuze ube nezinto zawo ezilixabiso, akunyanzelekanga ukuba ukhongozele okanye ulinde kurhulumente nakubantu basemzini, koko, uthi xa sinokuzithemba, xa sizixabisile sizithanda njengama-Afrika, ubomi bethu singabuphuhlisa sibuphucule ngokunokwethu.

Umnqweno wam ngowokuba imibutho ezimeleyo neyaseburhulumenteni, iingcali nabaphathi bamashishini, iinkokheli zemibutho yokuhlala kunye nabafundisintsapho abakumaziko emfundo enomsila, bamxhase uGqirha-lwazi SB Radebe kula maphulo akhe okuphucula imfundo yomntwana ontsundu.

Makuphoswe esivivaneni mawethu kula maphulo alo bawo ulithole lomgquba elingangxengwanga kwiAfrika yookhokho bethu.

Abo banokufaka isandla ngezimali mabenjenjalo, abo banokufaka isandla ngokunikezela ngeencwadi nangezinye izixhobo ekuphuculeni la mathala ahlala ewavulela abantwana bethu ubawo uMthimkhulu, mabenjenjalo!

NaseKhayelitsha eNtshona Kapa ukwenzile oku uBhungane, yiyo le nto izinga lemfundo yomntwana kuloo lokishi lisiya liphucuka ngokuphucuka.

NaseBhayi sinethemba lokuba abantu bakuthi baza kuthi gqolo belindwendwela eli thala litsha leencwadi, ukuze kondliwe iingqondo, kuzuzwe ulwazi, kutsho kucutheke indlala nobundlobongela.

Ngala malinge mahle kangakanana uwenzayo bawo uRadebe; Mthimkhulu; Mashwabada; Ndleb`entle zombini; Phuncuka bemphethe; Dongalomona; Mafel`empini, umzi weAfrika uyazingca ngawe.

Abakhe bayihamba le ndlela yokuphucula igazi elintsundu, ooNtsikana kaGabha, ooNxele kaMakhanda, ooEnoch Mgijima nooJongumsobomvu Maqoma, basweleka kabuhlungu, kodwa wena, maze izihlwele zikukhusele ungapheli mandla, amasosha akulandelayo angadinwa!

Ukuba uSEK Mqhayi ebesaphila, ebeya kukubulela ngelithi: “Le nto kakade yinto yaloo nto, thina nto zaziyo asothukanga nto, Camagu Dr SB Radebe, chosi Mthunzi wabantu!”