UGqirha Thobela Nkukwana

UGqirha Thobela Nkukwana umhlohli weYunivesithi yasePitoli.

Xa sivala inyanga yamanina, inyanga yeThupha vuma ukuba sikuxelele ngenina elizenze idini lafunda inzululwazi yezolimo nokufuya uGqirha Thobela Nkukwana.

UGqirha Thobela Nkukwana ngumhlohli oyintloko kwiSebe elijongene nesondlo seenkukhu kwiYunivesithi yasePitoli. Oku kuthetha ukuba ngenene akho kwaye akwizikhundla ezithatha izigqibo amanina kwezolimo nokufuya eMzantsi Afrika.

UGqirha Nkukwana ufunde inzululwazi yokuveliswa kwezilwanyana, uphinde wafunda nzulu ngenzululwazi yokuveliswa kweenkukhu waza wenza isidanga sobuGqirha kwinzululwazi ngempilo yezilwanyana. Unezidanga ezikwizinga lemastazi ezisixhenxe, ngoku uhlola abafundi abenza izifundo zabo kwezobuGqirha.

Ukwa ngumhleli oncedisayo kwiphephandaba elipapasha iingxelo ezimalunga nenzulwazi yezilwanyana kwaneziphumo zophando nzulu. Ubhale iingxelo eziliqela malunga nenzululwazi yokondla iinkukhu ekunye nabafundi bakhe ezithe zapapashwa kumaphephandaba ezemfundo aphambili kwihlabathi.

UGqirha Thobela Nkukwana ukwalilungu leBhodi kwiphephandaba lehlabathi elijongene nokupapasha iingxelo kwakunye nophando nzulu ngemicimbi yempilo yezilwanyana.

Uphande ngamandla kwimicimbi ejongene nenzululwazi yokutya kweenkukhu, indlela zokuphucula ukutya kweenkukhu nezinye. Ukwaphande ngamandla kumcimbi wezona zidlo zinokuncedisana namathumbu weenkukhu ukucola ukutya ngaphandle kwengxaki. Ukwaphande banzi ngendlela zokuguqula indlela ezondliwa ngayo iinkukhu kusetyenziswa ezinye izidlo ngaphandle kokusebenzisa umbona.

Kutshanje uGqirha Nkukwana ekunye nogxa wakhe okwalinina uGqirha Tafazdwa Mushonga batyunjwe ukuba bayekuthatha inxaxheba kwinkqubo yophuhliso yeHorizon Institute kwiYunivesithi yaseLeeds.

Le nkqubo kulindeleke ukuba iqhube isithuba seenyanga ezintandathu zalo nyaka ukuya iphume kunyaka ozayo u2023. IHorizon Institute ivule iqonga elizakunika ezi zifundiswa ithuba lokuba bakhangele iindlela ngeendlela zokulwa iingxaki zale mihla.

Ingxelo yeHorizon Institute ithi ihlabathi lijongene neengxaki ezi nzima kakhulu kunamaxesha angaphambili. Ezi zifundiswa zakufumana ithuba lokunabisa ulwazi lazo ukuze zixhobise uluntu kwiindawo zabo. Le nkqubo izakuxhamlisa izifundiswa eziphuma kwihlabathi ngoku banzi.

Asemaninzi amanina acinga ukuba izifundo zenzululwazi yezolimo nokufuya yinto yamadoda. UGqirha uThobela Nkukwana ngumzekelo wokuphikisa le ngcinga kwabaninzi.